Simulace v SOLIDWORKS

Co dokážete díky simulacím v SOLIDWORKS?

Zrychlete vývoj a snižte náklady na výrobu!

Integrované nástroje pro simulace v SOLIDWORKS Vám umožňují efektivně a rychle provádět simulace Vašich konstrukčních návrhů již v jejich počátečních fázích, čímž předcházíte možným chybám ve funkčnosti a životnosti výrobku. Díky testování chování virtuálních prototypů můžete výrazně snížit potřebu vytváření fyzických modelů a urychlit tak uvedení produktu na trh.

Co jsou simulace v SOLIDWORKS?

Optimalizujte vývoj produktů pomocí simulací

Simulace v systému SOLIDWORKS jsou pokročilé analytické nástroje pro inženýry a designéry, umožňující precizní simulace a analýzy produktů v digitálním prostoru před prototypováním. Nabízí široké spektrum testů – statické, dynamické, tepelné, fluidní – pro rychlou identifikaci a řešení problémů, optimalizaci výkonu a zvýšení bezpečnosti. Jeho integrace do vývoje znamená úspory času a nákladů, posílení inovací a konkurenceschopnosti. Ideální pro firmy cílící na rychlý vývoj bezpečných, spolehlivých a technologicky pokročilých produktů. SOLIDWORKS Simulation zkracuje dobu od návrhu k trhu, posiluje přípravu pro výrobu a nabízí výhodu rychlejšího uvedení inovací na trh.

Poznejte
simulace v SOLIDWORKS

Proč používat simulace v SOLIDWORKS

Zrychlete vývoj produktů se simulacemi v SOLIDWORKS: Efektivita, inovace, úspěch!

Plně integrované simulace v SOLIDWORKS představují vysoce pokročilé nástroje, které jsou zásadní pro efektivní vývoj produktů ve všech odvětvích průmyslu. Jejich schopnost přesně předvídat výkon, odolnost a bezpečnost produktů v digitálním prostředí eliminuje potřebu nákladných a časově náročných fyzických prototypů. Tato vlastnost nejen šetří čas a peníze, ale také výrazně zvyšuje celkovou kvalitu a odolnost výsledného produktu tím, že umožňuje designérům a inženýrům provádět rychlé iterace a optimalizace designu. Jejich univerzální aplikovatelnost a flexibilita je činí společně se SOLIDWORKS nezbytným nástrojem pro všechny, kdo se zabývají vývojem inovativních, technologicky pokročilých a zároveň spolehlivých produktů.

Efektivní testování

Umožňuje rychlé a přesné simulace v digitálním prostředí, snižující závislost na fyzických prototypů a umožňující detailní analýzu chování produktů pod různými podmínkami.

Snížení nákladů

Signifikantně redukuje výdaje spojené s prototypováním a testováním, díky možnosti identifikace a řešení problémů ještě před výrobou, což vede k výrazné úspoře materiálů a pracovního času.

Rychlejší vývoj

Dramaticky zkracuje celkový čas potřebný od počátečního návrhu k hotovému produktu tím, že urychluje iterace designu a zjednodušuje proces schvalování, což umožňuje rychlejší reakci na tržní požadavky a trendy.

Zvýšená bezpečnost

Umožňuje předem identifikovat potenciální rizika a slabá místa produktů, zvyšuje celkovou bezpečnost a spolehlivost výsledného produktu tím, že simuluje extrémní podmínky a testuje odolnost proti různým druhům zatížení.

Optimalizace designu

Nabízí možnost detailního zkoumání a optimalizace každého aspektu designu pro maximální výkon a efektivitu, což vede k inovativnějším a konkurenceschopnějším produktům s lepšími uživatelskými vlastnostmi.

Konkurenceschopnost

Poskytuje firmám výhodu rychlejšího uvedení technologicky pokročilých a kvalitnějších produktů na trh, což zlepšuje jejich postavení v očích zákazníků a zvyšuje schopnost konkurovat na globálním trhu.

SOLIDWORKS Simulation
Virtuální testování na nové úrovni

Posuňte Vaše limity designu se
SOLIDWORKS Simulation

Podrobte své CAD návrhy podmínkám, které co nejvíce odpovídají realitě. Tím nejenže podstatně zlepšíte kvalitu Vašeho produktu, ale také významně snížíte náklady spojené s vytvářením prototypů a jejich fyzickým testováním. Identifikujte a odstraňte potenciální slabiny již v rané fázi vývoje a zvyšte spolehlivost a uživatelskou hodnotu Vašeho produktu.

SOLIDWORKS Simulation představuje snadno použitelné soubory nástrojů pro strukturální analýzu, které Vám umožní pomocí virtuálních testů na Vašich CAD modelech – realizovaných metodou konečných prvků (MKP) – efektivně předpovídat reálné chování a výkon produktu.

Rozsáhlé portfolio nabízí širokou škálu možností, včetně lineárních i nelineárních analýz, stejně jako statických a dynamických testů, což Vám poskytuje flexibilitu a hloubku analýzy potřebnou pro různorodé inženýrské výzvy.

Balíčky SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Standard je nástroj pro virtuální testování vašich návrhů, poskytující komplexní možnosti pevnostní lineární statické analýzy, dynamické analýzy pohybu tuhých těles a pokročilé ověření životnosti při cyklickém zatížení. Jeho intuitivní prostředí umožňuje snadnou integraci do vývojového procesu, což znamená, že už v rané fázi designu můžete s jistotou určit, zda jsou vaše produkty navrženy s optimální tuhostí a předpovědět jejich životnost pod reálnými podmínkami. Tento nástroj zásadně mění pravidla hry v předvídání výkonu a spolehlivosti produktů, posiluje vaši konkurenceschopnost tím, že urychluje inovace a zvyšuje kvalitu.

SOLIDWORKS Simulation Professional přináší výhody v konstrukčním inženýrství tím, že poskytuje široké spektrum analytických funkcí. Umožní Vám optimalizovat konstrukční návrh, určit mechanickou odolnost navrhovaného zařízení o jeho životnost, optimalizovat topologii dílu z hlediska tuhosti a hmotnosti, vypočítat přirozené frekvence konstrukce, ověřit stabilitu na vzpěr při zatížení tlakem a spočítat rozložení teploty v konstrukci při použití tepleného zdroje. Dovolí Vám provádět také sekvenční multifyzikální simulace.

Učiňte pokrok v dynamické analýze se SOLIDWORKS Simulation Premium. Tento mocný nástroj přináší nejen hloubkové hodnocení odezvy Vašich návrhů na různorodé dynamické zatížení, ale zahrnuje i komplexní analýzy pro lineární i nelineární chování materiálů. 

SOLIDWORKS SimulationStandardProfessionalPremium

Plně integrován do SOLIDWORKS® 3D CAD

 • Plně začleněno do SOLIDWORKS pro snadné použití a integritu dat.
 • Stejné uživatelské rozhraní jako SOLIDWORKS (panely nástrojů, nabídky a kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem). Uživatelé SOLIDWORKS se mohou rychle zrychlit pomocí SOLIDWORKS Simulation.
 • Asociativita se změnami návrhu SOLIDWORKS.
 • Podpora materiálů a konfigurací SOLIDWORKS pro snadné nastavení analýzy.
 • Překrytí výsledků simulace do grafiky CAD SOLIDWORKS.

FEA modely

 • SOLIDWORKS Simulation obsahuje prvky pro tělesa, skořepiny a nosníky.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium nabízejí 2D zjednodušení pro rovinné napětí, rovinnou deformaci a osovou symetrii a analýzu podmodelů.

Interakce a konektory

 • Spojené, kontakt, přesah, volné a virtuální stěna.
 • Kontakt uzel na plochu a plocha na plochu.
 • Vlastní kontakt.
 • Konektory: šroub, pružina, čep, pružná podpora a ložisko.
 • Kontrola bezpečnosti konektoru.

Zatížení a uchycení

 • Pevné uchycení s nastavením stupňů volnosti.
 • Síla, tlak a vzdálené zatížení.
 • Zatížení teplotou.
 • Import tlakových a teplotních zatížení ze SOLIDWORKS Flow Simulation.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium obsahují Správce zatěžovacích stavů, který vyhodnocuje účinky různých kombinací zatížení na váš model.

Diagnostika oblastí vysokého napětí

 • Mezi sousedními prvky lze detekovat oblasti modelu s nepravidelnými gradienty napětí.
 • Příčinou nepravidelných gradientů napětí mohou být singularity napětí. Patent udělen v roce 2020.

Vytváření zpráv a export eDrawings®

 • Přizpůsobitelná zpráva o simulaci.
 • eDrawings® výsledků simulace.

Lineární statická simulace sestav

 • Strukturální analýzy dílů a sestav pro výpočet napětí, deformace a faktoru bezpečnosti (FOS).
 • Typická analýza předpokládá statické zatížení, elastické lineární materiály a malé posuny.

Analýza pohybu

 • Nástroj kinematického a dynamického pohybu tuhého tělesa používaný k výpočtu rychlostí, zrychlení a pohybů sestavy při provozním zatížení.
 • Po dokončení analýzy pohybu lze do lineární analýzy zahrnout zatížení tělesa a spojů pro kompletní strukturální posouzení.

Porovnávací studie návrhu designu

 • Scénáře „Co kdyby“ založené na definovaných proměnných (rozměry, hmotnostní vlastnosti, simulační data).

Simulace únavy

 • Odhad vysokocyklové únavové životnosti součástí vystavených vícenásobnému různému zatížení, kde je špičkové napětí pod mezí kluzu materiálu.
 • Teorie kumulativního poškození používaná k predikci míst a cyklů do selhání.

Sledování trendu

 • Detekce trendů ve výsledcích z různých iterací statické studie.

Automatická konverze spojovacích prvků Toolbox na šrouby

 • Automatická konverze spojovacích prvků Toolbox z CAD modelů SOLIDWORKS na simulační šroubové spojky. Patent udělen v roce 2018.
 

Optimalizace designu

 • Optimalizace návrhu na základě metody Design of Experiments (DoE) najde optimální návrh podle proměnných návrhu a uživatelem definovaných cílů, jako je minimalizace hmotnosti, napětí, průhybu.
 • Proměnnými návrhu mohou být rozměry CAD, vlastnosti materiálu nebo hodnoty zatížení.
 

Správce případů zatížení

 • Lze vyhodnotit účinky různých kombinací zatížení na váš model.
 

Pokročilé interakce a konektory

 • Nastavení odporu tepelného kontaktu
 • Konektor tepelné izolace
 • Konektor svaru pro hrany
 • Konektor spojovací tyče
 

Studie optimalizace topologie

 • Umožňuje najít nové minimální alternativy návrhu při lineárním statickém zatížení, a přitom stále splňovat požadavky na namáhání, tuhost a vibrace součástí.
 

Pohybová analýza na základě událostí

 • Analýza pohybu řízená spouštěním událostí pomocí libovolné kombinace senzorů nebo událostí nebo časového plánu.
 

Simulace vlastních frekvencí

 • Lze najít přirozené režimy vibrací produktu, což je důležité pro produkty, které jsou ve svém pracovním prostředí vystaveny vibracím.
 

Simulace vzpěru nebo zborcení

 • Způsobem selhání stability u dlouhých a štíhlých součástí je kolaps při zatížení pod mezí kluzu materiálu.
 • Studie předpovídá faktor zatížení na vzpěr součástí.
 

Teplotní simulace

 • Řešení ustálených a přechodných teplotních úloh pro teplotu, teplotní spád a tepelný tok.
 • Výsledky tepelné analýzy lze importovat jako zatížení do statických studií.
 

Pádová simulace

 • Umožňuje analyzovat vliv dopadu dílu nebo sestavy na cílový povrch.
 

Design tlakové nádoby

 • Studie tlakových nádob vypočítává linearizované napětí, což je klíč pro bezpečný návrh tlakové nádoby
 

Simulace podmodelu

 • Schopnost analyzovat strukturální odezvu podmnožiny hlavní sestavy.
 

2D zjednodušení

 • Dramatické snížení množství času potřebného k vyřešení problému zjednodušením 3D modelů na 2D v rovinných napětích, rovinných deformacích nebo osově symetrických modelech.
 

Lineární dynamická simulace

 • Výpočet účinků dynamického zatížení, silových vibrací, rázového nebo rázového zatížení pro lineárně elastické materiály.
 • Typy studií jsou: Modální časová analýza ; Harmonická analýza ; Analýza náhodných vibrací ; Analýza spektra odezvy
  

Nelineární simulace

 • Výpočet účinků dynamického zatížení, silových vibrací, nárazu nebo rázového zatížení pro lineárně elastické materiály.
 • Typy studií jsou: Modální časová analýza ; Harmonická analýza ; Analýza náhodných vibrací ; Analýza spektra odezvy.
 • Nelineární analýza umožňuje uživatelům analyzovat komplexní chování materiálů, jako jsou kovy, pryže a plasty po vytažení, a také zohledňovat velké průhyby a kluzný kontakt.
 • Komplexní materiálové modely v nelineárních statických studiích lze použít k výpočtu trvalé deformace a zbytkových napětí v důsledku nadměrného zatížení a také k předpovědi výkonu součástí, jako jsou pružiny a spony.
 • Nelineární dynamická studie zohledňuje vliv měnícího se zatížení v reálném čase. Kromě řešení nelineárních statických problémů mohou nelineární dynamické studie řešit chování při nárazu.
  

Simulace kompozitů

 • Analýza strukturální odezvy kompozitu, který je směsí dvou nebo více materiálů.
  

Zpět na porovnání

Přesná simulace proudění a tepla Vašich návrhů

Optimalizujte design se
SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation je intuitivní nástroj pro simulaci proudění tekutin, přenosu tepla a tlaku, které jsou klíčové pro efektivní funkčnost Vašich návrhů. Toto intuitivní CFD řešení, integrované přímo do 3D CAD systému SOLIDWORKS, Vám umožní detailně simulovat a analyzovat kapaliny a plyny jak uvnitř, tak i vně Vašich zařízení, což zajišťuje jejich optimální výkon.

S jeho pomocí můžete provádět komplexní analýzy proudění a tepla, identifikovat potenciální problémy před výrobou prototypů a optimalizovat návrhy pro lepší výsledky. SOLIDWORKS Flow Simulation tak nabízí nejen úsporu času a nákladů, ale také přináší možnost zkvalitnění a inovace Vašich produktů díky pokročilým simulacím.

solidworks simulation – sleva až 40%
Simulace proudění a rozšířené analýzy s moduly pro SOLIDWORKS Flow Simulation

Komplexní analýza se SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS® Flow Simulation Vás vybaví možností detailně analyzovat vnitřní i vnější proudění tekutin a plynů a šíření tepla v zařízeních. Využijte rozsáhlou databázi kapalin, ventilátorů a komponentů k modelování scénářů v nejrůznějších podmínkách. Díky modulu pro parametrické studie a optimalizaci můžete snadno experimentovat s různými designy a dosáhnout cílů vašich projektů.

Modul HVAC: Zajištění komfortu a efektivity
Rozšiřte své možnosti s balíčkem SOLIDWORKS® Flow Simulation o analýzu komfortu v místnostech a budovách. Tento modul nabízí širokou databázi stavebních materiálů a umožňuje pokročilé simulace přenosu tepla, což je ideální pro návrh efektivních a pohodlných prostředí.

Modul pro chlazení elektroniky: Optimalizace teplotního managementu
Speciální modul pro SOLIDWORKS® Flow Simulation rozšiřuje Vaše možnosti o materiály a komponenty nezbytné pro design elektronických zařízení. Díky tomu můžete přesně modelovat a analyzovat ztrátové teplo vznikající v elektronických komponentách a optimalizovat tak jejich chlazení pro maximální výkon a spolehlivost.

 SOLIDWORKS Flow SimulationFlow SimulationHVAC ModulModul chlazení elektroniky

Snadnost použití

 • SOLIDWORKS Flow Simulation je plně zabudován do SOLIDWORKS 3D CAD pro snadné použití a integritu dat. Použití stejných paradigmat uživatelského rozhraní (UI) jako SOLIDWORKS s panely nástrojů, nabídkami a kontextovými nabídkami po kliknutí pravým tlačítkem zajišťuje rychlé seznámení. Vestavěné výukové programy a online nápověda s možností vyhledávání usnadňují učení a řešení problémů.

Opětovné použití dat návrhu

 • SOLIDWORKS Flow Simulation podporuje materiály a konfigurace SOLIDWORKS pro snadnou analýzu různých zatížení a konfigurací produktů.

Multiparametrová optimalizace

 • Možnost provedení optimalizační studii pro více než jednu vstupní proměnnou pomocí parametrické studie Návrh experimentu a Optimalizace. Výpočet definovaných návrhových bodů a nalezení optimálního řešení.

Možnosti SOLIDWORKS Flow Simulation

 • Proudění stlačitelného plyny/kapaliny a nestlačitelné kapaliny
 • Podzvukové, transsonické i supersonické rychlosti proudění plynu
 • Schopnost zohlednit přenos tepla vedením v tekutých, pevných a porézních médiích. Může být s nebo bez konjugovaného přenosu tepla (Fluid-Solid) a s/bez tepelného odporu (Solid-Solid)

Databáze materiálů

 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Přizpůsobitelná inženýrská databáze umožňuje uživatelům modelovat a zahrnout konkrétní chování těles, tekutin a ventilátorů.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation a modul HVAC: Rozšíření inženýrské databáze HVAC přidává specifické komponenty HVAC.
 • Modul SOLIDWORKS Flow Simulation a Electronic Cooling: Rozšířená technická databáze Electronic Cooling obsahuje specifické elektronické součástky a jejich tepelné charakteristiky.

Vnitřní

 • Vypočítá dopad proudění tekutiny vaším produktem.

Externí

 • Vypočítá vliv proudění tekutiny kolem vašeho produktu

2D – 3D

 • Ve výchozím nastavení jsou všechny výpočty v plné 3D doméně. Kde je to možné, lze simulace provádět také ve 2D rovině, aby se zkrátila doba výpočtu bez ovlivnění přesnosti.

Vedení tepla v pevných tělesech

 • Výpočet změny teploty v geometrii tělesa produktu je volitelnou volbou. Lze vytvořit konjugovaný přenos tepla konvekcí, vedením a zářením. Výpočty mohou zahrnovat tepelný přechodový odpor.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Vypočítejte čisté vedení tepla v pevných látkách, abyste identifikovali problémy, kde neexistuje žádná tekutina, pro rychlá řešení.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation a modul HVAC: Zahrňte materiály, které jsou polopropustné pro záření, pro přesná řešení, kde je tepelné zatížení produktu ovlivněno průhlednými materiály.
 • Modul SOLIDWORKS Flow Simulation a Electronic Cooling: Simulujte specifické efekty elektronických zařízení
  • Termoelektrické chladiče
  • Tepelné trubice
  • Jouleovo teplo
  • Rozložení desek plošných spojů

Gravitace

 • Zahrnuje vztlak tekutiny důležitý pro přirozenou konvekci, volný povrch a problémy s míšením.

Rotace

 • Schopnost simulovat pohybující se/rotující povrchy nebo díly pro výpočet účinku rotujících/pohybujících se zařízení.

Volný povrch

 • Umožňuje simulovat toky s volně se pohybujícím rozhraním mezi dvěma nemísitelnými kapalinami, jako je plyn-kapalina, kapalina-kapalina, plyn-nenewtonská kapalina.

Symetrie

 • Časy řešení simulace lze zkrátit využitím výhod symetrie.
 • Rovinná symetrie může být aplikována na roviny x, y nebo z.
 • Cyklická perioda icy umožňuje uživatelům vypočítat výsek válcového toku.

Plyny

 • Výpočet ideálních i skutečných průtoků pro podzvukové, transsonické a supersonické podmínky.

Kapaliny

 • Toky kapalin lze popsat jako nestlačitelné, stlačitelné nebo jako nenewtonské (jako olej, krev, omáčka atd.).
 • U proudění vody lze určit i místo kavitace.

Pára

 • Pro výpočet průtoků, které zahrnují kondenzaci vodní páry a relativní vlhkost.

Výpočet hraniční vrstvy

 • Laminární, turbulentní a přechodové mezní vrstvy jsou vypočítány pomocí modifikovaného přístupu Law of the Wall.

Směšovací toky

 • Nemísitelné směsi: proudění libovolného páru tekutin patřících k plynům, kapalinám nebo nenewtonským kapalinám.

Nenewtonovské kapaliny

 • Určuje chování toku nenewtonských kapalin, jako je olej, krev, omáčka atd.

Podmínky průtoku

 • Problémy mohou být definovány podle podmínek rychlosti, tlaku, hmotnosti nebo objemu.

Tepelné podmínky

 • Tepelné charakteristiky pro kapaliny a pevné látky lze nastavit lokálně a globálně pro přesné nastavení.

Nastavení stěny

 • Pro přesné nastavení lze nastavit místní a globální tepelné podmínky a podmínky drsnosti stěny

Porézní komponenty

 • Schopnost zacházet s některými komponentami modelu jako s porézními médii, kterými proudí tekutina, nebo je simulovat jako dutiny tekutiny s distribuovaným odporem vůči proudění tekutiny.

Zobrazení výsledků

 • Umožňuje zobrazit výsledky pomocí 2D řezů, ISO ploch, zobrazit výsledky přímo na plochách modelů a vykreslit a animovat 3D proudnice v analyzované doméně.

Generování výpočtových zpráv a eDrawings

 • Možnost publikace přizpůsobitelné zprávy výsledků simulace proudění a spolupráce s eDrawings®.

Dvoufázové toky (tekutiny + částice)

 • Schopnost vypočítat (pomocí post-procesoru) v získaných polích výsledků pohyby specifikovaných částic (Particle Studies) nebo toky specifikovaných cizorodých tekutin (Tracer Study) v toku tekutiny, který tento tok tekutiny neovlivňuje.

Predikce hluku (ustálený a přechodný stav)

 • Predikce hluku pomocí rychlého algoritmu Fourierovy transformace (FFT), který převádí časový signál na komplexní frekvenční doménu pro analýzu přechodových jevů.
  

Podmínky HVAC

 • Obsahuje materiály polopropustné pro záření pro přesnou tepelnou analýzu.
  

Tracer Studie

 • Ke splnění požadavků na tepelný výkon a kvalitu patří optimalizace proudění vzduchu, teplota, kvalita vzduchu a kontrola kontejnmentu.
  

Parametry komfortu

 • Pochopte a vyhodnoťte úrovně tepelné pohody pro více prostředí pomocí analýzy faktorů tepelné pohody.
  

Elektronické podmínky

 • Tepelné trubky
 • Tepelné spoje
 • Dvourezistorové komponenty
 • Desky plošných spojů
 • Termoelektrické chladiče
  

Zpět na porovnání

Predikce a optimalizace pro dokonalé plastové díly

Pokrok ve výrobě plastů se
SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics nabízí skvělé řešení pro analýzu a optimalizaci výroby plastových dílů a vstřikovacích forem, umožňující včasné předvídání a eliminaci možných výrobních nedostatků. Tento nástroj zásadně snižuje potřebu nákladného přepracování, vylepšuje kvalitu finálních produktů a zrychluje jejich cestu na trh.

Jeho použitím se výrazně zvyšuje efektivita výrobního procesu díky přesným simulacím proudění taveniny plastu, které identifikují potenciální problémy s tečením, chlazením a tlakem během vstřikování. Tyto simulace, snadno použitelné a plně integrovatelné do procesu návrhu, umožňují inženýrům optimalizovat konstrukci dílů a forem tak, aby byla zajištěna jejich vyrobitelnost a funkčnost již od počátku vývoje.

Balíčky SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics Standard: Základní řešení pro perfektní plastové díly

SOLIDWORKS Plastics Standard poskytuje nástroje pro ověření vyrobitelnosti dílů již ve fázi konstruování. Tento modul, který je snadno ovladatelný a plně integrovaný do CAD prostředí SOLIDWORKS, umožňuje analyzovat a modifikovat návrhy dílů pro jejich optimalizaci ve vztahu k tvaru, použitelnosti a funkci.

SOLIDWORKS Plastics Professional: Pokročilé analýzy forem

Nadstandardní funkce balíčku SOLIDWORKS Plastics Professional nabízí analýzy návrhů forem a dotlaku. S těmito nástroji můžete snadno provést analýzu rozvržení forem, včetně horkých a studených kanálů, vtoků a ventilů, což vám umožní odhadnout délku vstřikovacího cyklu a optimalizovat návrh plnícího systému pro efektivnější výrobu.

SOLIDWORKS Plastics Premium: Nejvyšší stupeň kontroly nad výrobním procesem

SOLIDWORKS Plastics Premium přidává analýzy chlazení a deformace, což přináší nejvyšší stupeň kontroly a optimalizace procesu výroby plastových výlisků. Analýza chlazení umožňuje navrhnout a analyzovat chladící kanály ve formě pro maximální efektivitu, zatímco analýza deformace odhaluje potenciální změny tvaru výlisku po vyjmutí z formy. Tímto způsobem lze předejít nežádoucím deformacím a značně snížit výrobní náklady a časy.

SOLIDWORKS PlasticsStandardProfessionalPremium

Snadnost použití

 • SOLIDWORKS Plastics je plně integrován do SOLIDWORKS 3D CAD pro snadné použití a integritu dat. Použití stejných uživatelského rozhraní (UI) jako SOLIDWORKS s panely nástrojů, nabídkami a kontextovými nabídkami po kliknutí pravým tlačítkem, zajišťuje rychlé seznámení. Vestavěné výukové programy a online nápověda s možností vyhledávání usnadňují učení a řešení problémů

Opětovné použití dat návrhu

 • SOLIDWORKS Plastics podporuje materiály a konfigurace SOLIDWORKS pro snadnou analýzu různých zatížení a konfigurací produktů.

Databáze materiálů

 • S více než 4 000 komerčními druhy termoplastů můžete procházet a vybírat požadované z přizpůsobitelné vestavěné knihovny materiálů.

Tvorba sítě

 • SOLIDWORKS Plastics obsahuje tyto funkce pro tvorbu sítě:
  • Průvodce generováním sítě a nastavením analýzy
  • Automatická síť
  • Místní zjemnění sítě
  • Globální zjemnění sítě
  • Skořepinová síť (Shell)
  • Objemová 3D síť (Solid)

Vícejádrový výpočet

 • 3D řešič podporuje vícejádrové CPU

Fáze plnění (1. stupeň vstřikování)

 • Předpovídá, jak materiál vyplní dutinu. Výsledky zahrnují rozložení tlaku a teploty v dutině a detekci potenciálních nedolisků a studených spojů.

Predikce doby plnění

 • Předpovídá proudění plastu dutinou na konci plnění.

Analýza propadlin

 • Předpovídá hloubku propadlin po vyjmutí dílu a jeho ochlazení na pokojovou teplotu

Podpora eDrawings

 • Výsledky mohou být exportovány ve formátu eDrawings

Čas plnění

 • Čas potřebný k naplnění dutiny

Snadnost plnění

 • Zobrazuje kvalitu procesu vstřikování s legendou „spolehlivost plnění“.

Poradce výsledků

 • Uživatelský asistent pro interpretaci výsledků.

Tlak na konci plnění

 • Zobrazuje maximální tlak k vyplnění dutiny.

Teplota čela taveniny

 • Zobrazuje historii teploty čela taveniny.

Teplota na konci plnění

 • Zobrazí teplotu dutiny na konci plnění.

Smyková rychlost

 • Zobrazuje smykovou rychlost dosaženou na konci plnění pro kontrolu kvality procesu vstřikování.

Doba chlazení

 • Odhaduje dobu chlazení při analýze doby plnění.

Studené spoje

 • Zobrazuje čáry studených spojů vytvořené v místech součásti, kde se setkávají dvě (nebo více) čel taveniny.

Místa pro odvzdušnění

 • Ukazuje místa, kde může být uvnitř dutiny uzavřen vysokotlaký vzduch.

Propadliny

 • Zobrazuje umístění propadlin

Zmrazená vrstva na konci plnění

 • Zobrazuje část ztuhlého materiálu součásti na konci plnění.

Uzavírací síla

 • Zobrazuje minimální upínací sílu pro aktuální proces vstřikování.

Doba cyklu

 • Zobrazuje dobu cyklu pro aktuální proces vstřikování.

Symetrická analýza

 • Vyhněte se simulaci obou dutin v symetrickém uspořádání formy, čímž ušetříte počítačový čas na simulaci.
 

Fáze dotlaku (2. fáze vstřikování)

 • Vyhodnocuje proces zmrazování materiálu v dutině. Předpovídá teplotu pro vyhodnocení horkých míst, zamrznutí vtoku a doby cyklu. K dispozici jsou také výsledky distribuce tlaku, napětí a smrštění.
 

Vyvážení vtokových kanálů

 • Určuje parametry vtokového kanálu pro vyvážení plnění mezi díly.
 

Návrh vtokového kanálu

 • Jednoduchý návrh vtokové soustavy pomocí skic
 

Horké a studené vtoky

 • Horké vtoky jsou zpočátku naplněny horkým polymerem na začátku simulace plnění.
 

Vícedutinové formy

 • Simuluje více dutin stejné součásti ve stejné formě.
 

Rodinné formy

 • Simuluje sadu různých částí s dutinami ve stejné formě.
 

Zálisky

 • Zahrňte vliv zálisků na simulaci
 

Objemové smrštění

 • Zobrazuje rozložení objemového smrštění na konci plnění a dotlaku.
 

Hustota na konci dotlaku

 • Zobrazuje rozložení hustoty na konci po naplnění pro kontrolu kvality fáze dotlaku.
 

Export STL, NASTRAN

 • Umožňuje exportovat geometrii součásti ve formátech STL nebo NASTRAN
 

Export s mechanickými vlastnostmi ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®

 • Exportuje data sítě, zbytkového napětí, orientace vláken a materiálu pro provádění nelineární analýzy.
 

Chladicí kanály

 • Simuluje chladivo proudící dovnitř pro analýzu chlazení formy.
  

Přepážky a Bubblers

 • Speciální chladicí vedení pro úzký kanál do dutiny.
  

Konformní chladicí kanály

 • Chladicí kanál sleduje tvar nebo profil jádra formy nebo dutiny pro provádění rychlého rovnoměrného chlazení.
  

Kategorie domény vtokového kanálu

 • Kategorie domény přiřazená vtokovému kanálu umožňuje snadný výběr pro podmínky vtoku.
  

Profily propadlin

 • Zobrazuje umístění propadlin a jejich hloubku
  

Teplota formy na konci chlazení

 • Zobrazuje rozložení teploty formy na konci chlazení.
  

Deformace v důsledku zbytkového napětí

 • Zobrazuje rozložení deformací v důsledku napětí ve formě.
  

Zpět na porovnání

Kontaktujte nás

Naši odborně vyškolení technologové a konstruktéři jsou připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, pozorně naslouchají Vašim potřebám a vymyslí řešení na míru. Nabízíme nejen instalaci a implementaci, ale hlavně podporu ve Vašem provozu pro dosažení cílů s maximální efektivitou a minimálními náklady.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.