SOLIDWORKS SIMULATION

solidworks-simulation

SOLIDWORKS Simulation – vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

SOLIDWORKS Simulation je software určený pro pevnostní analýzy a simulaci pohybu. Je nepostradatelným nástrojem při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a hledat možná rizika poruch. Význam využití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů. V průběhu konstrukce lze testovat širokou škálu parametrů produktů, jako je odolnost, statická a dynamická odezva nebo tepelné chování. Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulation získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulation získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

SOLIDWORKS SimulationSimulation StandardSimulation ProfesionalSimulation Premium
Statická analýza+++
Pohybová studie+++
Studie únavy+++
Sledování trendu+++
Nárazový test ++
Tepelná studie ++
2D zjednodušení ++
Tlakové nádoby ++
Vibrace, vzpěr ++
Nelineární analýza  +
Dynamická simulace  +
Kompozitní materiály  +

Studie topologie

Jedná se o neparametrickou optimalizaci konstrukce dílu na základě zadaných podmínek zatěžování. Systém navrhne tvar součásti tak, aby byly splněny požadované hodnoty pevnosti, a to s minimální hmotností materiálu. Pro návrh tvaru dílu je možno zadat oblasti, které mají zůstat zachovány z hlediska funkčnosti dílu. Dále je možné zohlednit i to, jakým způsobem bude díl vyráběn, a systém tomu přizpůsobí navržený tvar.

solidworks simulation

Ověření chování dynamicky zatěžovaných konstrukcí

Dynamická analýza slouží pro výpočet napětí a deformací součástí a sestav, které jsou zatíženy dynamicky působící silou. Je možné zkoumat chování konstrukce při modálním průběhu zatěžování, při zatížení nahodilými vibracemi, harmonickém zatížení a dále při zatížení popsanými odezvy spektra. Vypočítáme hodnoty rezonančních frekvencí a získáme průběhy deformace a napětí v závislosti na čase nebo na frekvenci budícího zatížení. To je důležité z hlediska potřeby tlumení vibrací konstrukce.

solidworks simulation

Výpočet konstrukcí s nelineárním chování

Některé moderní materiály nemají lineární průběh deformace s rostoucím napětím, a proto je nelze počítat pomocí lineárního materiálového modelu. Nelineární analýza nám umožní zjistit průběhy napětí a deformací např. dílů z plastů při větší deformaci, výpočet deformací např. těsnění z pryže při stlačení a ověřit jejich funkčnost, výpočet hodnot napětí kovových součástí vystavených plastické deformaci atd. Je možné počítat statické i dynamické nelineární studie.

solidworks simulation

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují