SOLIDWORKS SIMULATION

solidworks-simulation

SOLIDWORKS Simulation – vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

SOLIDWORKS Simulation je software určený pro pevnostní analýzy a simulaci pohybu. Je nepostradatelným nástrojem při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a hledat možná rizika poruch. Význam využití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů. V průběhu konstrukce lze testovat širokou škálu parametrů produktů, jako je odolnost, statická a dynamická odezva nebo tepelné chování. Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulation získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulation získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

SOLIDWORKS SimulationSimulation StandardSimulation ProfesionalSimulation Premium
Statická analýza+++
Pohybová studie+++
Studie únavy+++
Sledování trendu+++
Nárazový test ++
Tepelná studie ++
2D zjednodušení ++
Tlakové nádoby ++
Vibrace, vzpěr ++
Nelineární analýza  +
Dynamická simulace  +
Kompozitní materiály  +

Studie topologie

Jedná se o neparametrickou optimalizaci konstrukce dílu na základě zadaných podmínek zatěžování. Systém navrhne tvar součásti tak, aby byly splněny požadované hodnoty pevnosti, a to s minimální hmotností materiálu. Pro návrh tvaru dílu je možno zadat oblasti, které mají zůstat zachovány z hlediska funkčnosti dílu. Dále je možné zohlednit i to, jakým způsobem bude díl vyráběn, a systém tomu přizpůsobí navržený tvar.

solidworks simulation

Ověření chování dynamicky zatěžovaných konstrukcí

Dynamická analýza slouží pro výpočet napětí a deformací součástí a sestav, které jsou zatíženy dynamicky působící silou. Je možné zkoumat chování konstrukce při modálním průběhu zatěžování, při zatížení nahodilými vibracemi, harmonickém zatížení a dále při zatížení popsanými odezvy spektra. Vypočítáme hodnoty rezonančních frekvencí a získáme průběhy deformace a napětí v závislosti na čase nebo na frekvenci budícího zatížení. To je důležité z hlediska potřeby tlumení vibrací konstrukce.

solidworks simulation

Výpočet konstrukcí s nelineárním chování

Některé moderní materiály nemají lineární průběh deformace s rostoucím napětím, a proto je nelze počítat pomocí lineárního materiálového modelu. Nelineární analýza nám umožní zjistit průběhy napětí a deformací např. dílů z plastů při větší deformaci, výpočet deformací např. těsnění z pryže při stlačení a ověřit jejich funkčnost, výpočet hodnot napětí kovových součástí vystavených plastické deformaci atd. Je možné počítat statické i dynamické nelineární studie.

solidworks simulation

Sdílet tento příspěvek

Další příspěvky

3E Tipy a Triky

Úkos přes dělicí čáry

SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi mnoho nástrojů pro vytváření forem, které jsou se zaformovaným modelem asociativní – se změnou modelu se mění i forma – její plochy, rozměry, dělicí linie… K tomu patří i nástroje pro vyhledávání dělicích čar, analýzy úkosů, podříznutí také tloušťky stěn.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s formami.