Upravit stránku

Urči/Uchop

Nová funkce Urči/Uchop umožňuje určovat délky a vzdálenosti relativně vzhledem k uchopovacím bodům entit výkresu. Lze vytvářet, posouvat a kopírovat prvky v závislosti na jiných objektech, bez předchozího kreslení pomocných čar nebo značek.

Funkci Urči/Uchop můžete použít také k určení vzdálenosti pro funkce posunu, kopírování a prodlužování.

Urči/Uchop odečítá požadovanou relativní vzdálenost a úhel vzhledem k určenému uchopovacímu bodu objektu. Typickými uchopovacími body jsou: koncový bod, středový bod, průsečík, kolmice a tečna.

Použití funkce Urči/Uchop 

Od okamžiku, kdy nainstalujete update DataCADu 9.03 (a vyšší), jste připraveni využívat možností funkce Urči/Uchop.

Mějte na paměti, že pro správnou uchopovací funkci středního tlačítka myši v DataCADu, tím pádem i pro funkci Urči/Uchop, musí být toto tlačítko korektně nastaveno v Dialogovém boxu Myš – Vlastnosti, v Ovládacích panelech Windows.

1.jpg

1.   Funkci Urči/Uchop vyvoláte kombinací stisku klávesy [Shift] na klávesnici a uchopení entity ve výkresu pomocí
      středního tlačítka myši. V místě kurzoru se na obrazovce otevře Urči/Uchop menu (viz obr.1).

2.   V menu vyberte jednu z následujících možností:
      Určit X                                    Určit relativní X vzdálenost
      Určit Y                                    Určit relativní Y vzdálenost
      Určit Úhel                              Určit relativní úhel
      Určit X + Vzdálenost            Určit relativní X vzdálenost a přidat k ní nebo od ní odečíst zadanou X hodnotu
      Určit Y + Vzdálenost            Určit relativní Y vzdálenost a přidat k ní nebo od ní odečíst zadanou Y hodnotu
      Určit Úhel + Úhel                 Určit relativní úhel a přidat k němu nebo od něj odečíst zadanou hodnotu úhlu

3.   Pro snadnější pochopení funkce Urči/Uchop pročtěte následující příklady.

Funkce Urči/Uchop pracuje s každým vstupním módem: polárním, kartézským a Směr/Délka.

Kreslení stěny pomocí volby „Určit X“

Tento příklad ukazuje použití volby „Určit X“ při vytváření stěny, jejíž délka je vztažena k existujícímu rohu stěn ve výkresu.

 •          Otevřete nový výkresový soubor. Přesvědčte se, že je Ortogonální režim zapnutý. (Pokud je písmeno „O“
           ve stavovém řádku malé, stiskněte klávesu [O].)
 •          Vytvořte roh stěn, jak je ukázáno v horním levém rohu obr.2.
2.jpg

 

 • Nakreslete vertikální stěnu a umístěte kurzor vlevo od koncového bodu stěny (viz obr.2).
   
 • Stiskněte klávesu [Shift] a současně klikněte prostředním tlačítkem myši v blízkosti nakresleného rohu stěn (viz červené „X“, obr.3). V místě kurzoru se zobrazí roletové menu funkce Urči/Uchop.

3.jpg      

 • Klikněte myší na volbu „Určit X“. Ve směru osy X je nakreslena stěna s délkou odpovídající X vzdálenosti mezi koncovým bodem vertikální stěny a uchopeným bodem rohu stěn (viz obr.4).

4.jpg

Kreslení stěny pomocí volby „Určit X + Vzdálenost“

Volby „Určit X + Vzdálenost“ pracuje stejně jako volba „Určit X“. Navíc je možné X vzdálenost, odečtenou ze zadání ve výkresu, zvětšit nebo zmenšit o konkrétní zadanou hodnotu.

 • Vytvořte roh stěny, jak je ukázáno v levém horním rohu obr.5.

5.jpg

 • Nakreslete vertikální stěnu a umístěte kurzor  nalevo od koncového bodu vertikální stěny.
 • Stiskněte klávesu [Shift] a současně klikněte prostředním tlačítkem myši v blízkosti nakresleného rohu stěn (viz červené „X“, obr.5).V místě kurzoru se zobrazí roletové menu funkce Urči/Uchop.
 • V Urči/Uchop menu vyberte volbu „Určit X + Vzdálenost“. Zobrazí se menu s nabízenými hodnotami délky a v komunikačním řádku jste vyzváni : „Zadejte délku (relativní)“ .

Volba „Určit Y + Vzdálenost“ pracuje stejně ve směru osy Y.

 • K X vzdálenosti odečtené z výkresu můžete přidat kladnou nebo zápornou hodnotu délky. Kreslená stěna bude o tuto hodnotu ve směru X delší nebo kratší (znaménko „+“ nebo „-“, viz obr.6).

6.jpg

Kreslení čáry pomocí volby „Určit Úhel“

Volba „Určit Úhel“ vám umožní uchopením bodu entity ve výkresu definovat úhel a zadat délku kreslené čáry.

 • Začněte určením počátečního bodu čáry nebo stěny. (viz obr.7, vlevo)
 • Stiskněte [Shift] a klikněte středním tlačítkem myši poblíž bodu, který leží podél úhlu (viz obr.7, střed – roh stávajících stěn) Zobrazí se Urči/Uchop roletové menu.
 • V roletovém menu vyberte „Určit Úhel“ (viz obr.7, střed). Zobrazí se hodnota menu a vy jste vyzváni „Zadejte délku (relativní)“ .
 • Použijte hodnotu nabízenou v menu nebo napište hodnotu délky čáry z klávesnice a stiskněte [Enter] (viz obr.7, vpravo). Je vytvořena čára pod určeným úhlem a délkou.

obr7.jpg   obr77.jpg  obr777.jpg
obr.7

„Určit Úhel + Úhel“

Volba „Určit Úhel + Úhel“ vám umožní uchopením bodu entity ve výkresu definovat úhel a zadat délku kreslené čáry, zároveň odečtenou hodnotu úhlu zvětšit nebo zmenšit o zadanou hodnotu.

 •         Začněte určením počátečního bodu čáry nebo stěny (viz obr.8)
 •         Stiskněte Klávesu [Shift] a klikněte středním tlačítkem myši k bodu, který leží podél úhlu (v našem případě         roh již existujících stěn). Je zobrazeno Urči/Uchop roletové menu. Klikněte na volbu „Určit Úhel + Úhel“
           v roletovém menu. Zobrazí se hodnota menu a vy jste vyzváni: „Zadejte úhel“.
 •         Zadaný úhel je přičten nebo odečten od definovaného úhlu (záleží na zadání znaménka + nebo -).
          K zadání hodnoty úhlu použijte nabízené menu nebo zapište údaj z klávesnice a stiskněte  [Enter].
          Defaultní hodnota je nastavena na 90º. V komunikačním řádku jste dotazováni na další údaj : „Zadej
          délku (relativní)“ .
 •          Použijte nabízené hodnoty menu nebo zapište hodnotu délky čáry z klávesnice a stiskněte [Enter].     
           Je vytvořena čára  zadané délky pod požadovaným úhlem.
   
obr8.jpg
obr.8