Upravit stránku

SOLIDWORKS Flow Simulation - analýza proudění

Software SolidWorks Flow Simulation je velice výkonný nástroj na výpočet proudění tekutin (CFD - computational fluid dynamics), který umožňuje rychle a jednoduše simulovat proudění tekutiny, včetně sdílení tepla a analyzovat rozložení rychlosti, tlaku a další jevy, které mohou zásadně ovlivnit návrh výrobku.


Rozsáhlá řada fyzických modelů a schopností:

 • Umožňuje počítat proudění uvnitř i okolo zařízení, nebo obě možnosti zároveň pomocí kombinace vnitřního a vnějšího proudění.
 • Řeší proudění společně s tepelnou analýzou, která simuluje sdílení tepla prouděním, vedením a zářením.
 • Pomocí SolidWorks Flow Simulation je možné optimalizovat rozměry a tvar potrubí, nebo podmínky na vstupu a výstupu tak, aby byly naplněny cíle vašeho návrhu, jako je výkon zařízení, tlaková ztráta nebo rychlost proudění
 • Umožňuje zahrnout do výpočtu složité jevy, jako jsou: pórovité materiály, kavitace, vlhkost vzduchu, atd.
 • Řeší problémy proudění nenewtonovských kapalin, jako je krev, olej a plast.
 • Simuluje rotaci lopatek oběžných kol turbín a ventilátorů za použití rotujících oblastí.

Široká kombinace skutečných provozních podmínek:

 • Jako vstupní podmínky proudění je možné jednoduše zadat přívodní rychlosti, tlaky, hmotnostní nebo objemové průtoky a ventilátory.
 • Pro výpočet rozložení teplot je možné použít povrchové nebo objemové tepelné zdroje a zohlednit intenzitu slunečního záření podle místa na zeměkouli, času a data.
 • Analyzuje chování částic unášených v toku kapalin a plynů a navrhnout tak optimální podmínky proudění pro jejich segregaci.
 • Je možné simulovat proudění více tekutin a ověřit jejich správné promíchání.

Výsledky umožňující účinné a intuitivní vyhodnocení:

 • Zobrazuje schémata řezů pro prozkoumání rozložení výsledných množství, včetně rychlosti, tlaku, vířivosti, teploty a hmotnostního podílu.
 • Je možno změřit výsledky v jakémkoliv místě pomocí čidel.
 • Grafické znázornění různých výsledků na jakékoliv skice SolidWorks.
 • Sestaví seznam výsledků a automaticky exportujte data do aplikace Microsoft® Excel.
 • Zobrazuje trajektorii toků uvnitř nebo kolem modelu animovanými pruhy, šipkami 3D, trubkami nebo kuličkami.
 • Zjišťování eroze a akrece (narůstání) materiálů vystavených proudění částic
 • Možnost využití zatížení od proudění nebo teploty v pevnostní analýze.

Modul pro analýzu elektronických systémů Electronic Cooling

 • Modul elektronického chlazení poskytuje přesnou tepelnou analýzu tištěných desek plošných spojů (PCB) a návrhů uzavřených prostor založenou na realističtějším modelování individuálních součástí a PCB.
 • Strojírenská databáze obsahuje celou řadu materiálů a součástí a také generátor PCB pro přesné tepelné modelování desek plošných spojů (PCB) s více hladinami.
 • Umožňuje uvažovat i vlivy ohmického ohřevu.
 • Geometrii může představovat model se dvěma odpory.
 • Obsahuje také nástroj pro zadání tepelných trubic.

Modul pro analýzu vytápění a klimatizace HVAC

 • HVAC je modul pro optimální návrh vytápění, klimatizace a kompletní vzduchotechniky v místnostech z hlediska tepelné pohody, ideální vlhkosti vzduchu a koncentrace škodlivých plynů.
 • Jsme schopni v něm uvažovat polohu počítaného místa, datum a čas z hlediska intenzity slunečního svitu.
 • Obsahuje širokou škálu materiálů používaných ve stavebnictví a jejich tepelných parametrů.
 • Výpočet se zadává podobně jako při klasickém vnitřním proudění, ale ve výsledcích máme navíc možnost zobrazovat parametry tepelné pohody ( ADPI = index rovnoměrného rozložení teploty, PMV = předpokládaná optimální teplota, PPD = předpokládané procento nespokojenosti) a dále parametry kvality vzduchu ( CRE = účinnost odvětrání, LAQI = lokální index kvality vzduchu).