Upravit stránku

SOLIDWORKS Simulation - analýzy a simulace

Přínosy simulace

SolidWorks Simulation je software určený pro pevnostní analýzu a simulaci pohybu. Je to nepostradatelný nástroj při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a vyhledat možná rizika poruch. Význam použití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů.

Optimalizace návrhu

Rostoucí nároky zákazníků na snižování cen a zvyšování spolehlivosti nutí výrobce k optimalizaci svých výrobků. Pomocí analýz lze hledat možné úspory materiálu, ověřovat nové návrhy a volit nejvhodnější rozměry a materiály tak, aby zařízení bylo spolehlivé a úsporné zároveň. Můžete nastavit různá kritéria pro optimalizaci a systém sám navrhne optimální variantu návrhu.

Studie podmodelu

 • Pro řešení detailů v rozsáhlých analýzách.
 • Detailní výpočet vybraných dílů bez nutnosti přepočítávání celé sestavy.
 • Výrazné zkrácení času výpočtu větších sestav.
 • Využití pro lineární i nelineární statické úlohy.

Simulace pohybu mechanismů (Motion)

 • Jednoduché zadání různých druhů pohonů, působících sil, volba pružin a tlumičů a přidání účinků gravitace na mechanismus.
 • Rychlé a snadné nastavení kontaktů mezi pohybujícími se součástmi pomocí kontaktních skupin, včetně tření a rázové tuhosti materiálů.
 • Možnost zvolit si uživatelské rozhraní k definici pohybových studií založených na akci modelu.
 • Aktivace jednotlivých událostí pomocí čidel pohybu, času nebo dokončení předchozího úkolu.
 • Lepší kontrola nad modelem pohonného mechanismu pomocí servo motorů.
 • Možnost výpočtu zatížení součásti během pohybu mechanismu.
 • Vykreslení průběhů rychlostí, zrychlení, sil v motorech, reakčních sil a dalších veličin.
 • Rychlý a jednoduchý export zatížení sestavy do pevnostní simulace ve zvolených časových bodech.
Simulace pohybu mechanismů (Motion)

Statická pevnostní analýza dílů a sestav

 • Slouží ke zjištění rozložení napětí v konstrukci při zatěžování konstantně působícími silami.
 • Rychlé zadání okrajových podmínek pomocí různých druhů podpor.
 • Přidání spojek nebo virtuálních šroubů mezi jednotlivé součásti pro ověření jejich pevnosti.
 • Spojení součástí bez nutnosti jejich doteku, pomocí vzdáleností nebo mezer, bez potřeby úprav modelů.
 • Možnost zadání ložiskových zatížení, nerovnoměrných sil a tlaků nebo zatížení momentem či krutem.
 • Objemové, skořepinové i nosníkové prvky sítí pro výpočet .
 • Automatické zjemnění sítě a adaptivní síťování modelu.
 • Vykreslení napětí, deformací i rozložení koeficientu bezpečnosti.
 • Grafy Sledování trendu a Náhled na design, pro dosažení optimálních změn během práce.
Statická pevnostní analýza dílů a sestav

Simulace pádové zkoušky za použití dílů nebo sestav

 • Ověření namáhání součástí a sestav při nárazu.
 • Sledování průběhu napětí a deformací dílů během nárazu a těsně po něm.
 • Zadání rychlosti před nárazem nebo výšky pádu.
 • Poskytuje rychlé zjištění, že je Vaše zařízení odolné vůči nešetrnému zacházení.
Simulace pádové zkoušky

Simulace účinků teplotních změn na díly a sestavy

 • Analyzuje sdílení tepla vedením, prouděním a zářením.
 • Využití izotropních, ortotropních a na teplotě závislých vlastností materiálu.
 • Ověření přechodových stavů při změně tepelných podmínek.
 • Zadání funkce termostatu.
SOLIDWORKS Simulation - Tepelná analýza

Frekvenční analýza a analýza vzpěru

 • Rychlé zjištění vlastních rezonančních frekvencí a jejich tvarů.
 • Výpočet ukotvené i neukotvené konstrukce nebo změna hodnot vlastních frekvencí při zatížení.
 • Poskytuje rychlé ověření, že zařízení nebude pracovat v oblasti resonance.
 • Analýza vzpěru vypočítá stabilitu konstrukce zatížené tlakem.
 • Výpočet maximálního tlakového zatížení konstrukce, při kterém dojde ke zborcení a tvarů zborcení.
Analýza vlastní frekvence

Analýza únavy

 • Ověřuje účinky cyklického zatěžování na životnost součástí.
 • Zkontroluje očekávanou životnost konstrukce nebo procento poškození při zadaném počtu cyklů.
 • Importuje zatěžovací křivky ze skutečných fyzických testů pro přesnou definici únavových studií.
Analýza únavy materiálu

Nelineární studie

 • Analyzuje velké nelineární deformace způsobené přetížením, kontaktem nebo použitím pružných materiálů.
 • Jednoduchý přechod mezi lineárními a nelineárními simulacemi.
 • Výpočty deformací a napětí hyperelastických materiálů jako jsou pryže, silikony a jiné elastomery.
 • Elastoplastická analýza pro zjištění meze pružnosti a výpočet plastické deformace.
 • Ověření účinků tečení a změn materiálu podle teploty.
Nelineární analýza velkých posunutí

Dynamická analýza dílů a sestav

 • Ověřuje chování konstrukcí při zatěžování dynamickými silami.
 • Je možné řešit různé typy budících zatížení a to modální průběh, harmonickou analýzu, nahodilé vibrace a analýzu spektra odezvy.
 • Lineární i nelineární dynamické studie.
 • Možnost vložit budící silové křivky do analýzy nahodilé vibrace.
 • Analyzuje napětí, posun, rychlost a zrychlení v čase stejně jako hodnoty RMS a PSD pro napětí, posun, rychlost a zrychlení.
Dynamická analýza dílů a sestav

Analýza kompozitních materiálů

 • Pevnostní simulace pro lepší využití těchto moderních materiálů používaných u stále většího počtu výrobků od spotřebního zboží až po moderní komponenty v leteckém průmyslu.
 • Ověřuje mnohovrstvové skořepiny a vypočítá tak účinek každé vrstvy s vlastními vlastnostmi materiálu, tloušťkou a orientací na celkovou pevnost kompozitu.
 • Využívá revoluční uživatelské rozhraní pro dynamickou kontrolu a zobrazuje orientaci vrstvy přímo na vašem modelu SolidWorks.
 • Použití vrstvených a grafitových kompozitů nebo kompozitů z uhlíkových vláken, včetně šestihranné sítě a buněčné pěny.
Analýza kompozitních materiálů

Analýza složitých problémů pomocí 2D rovinného nástroje zjednodušení

 • Pro výpočty rovinných napětí, rovinné deformace a asymetrické nelineární analýzy.
 • Použití 3D CAD modelů bez následné úpravy pro generování 2D řezů.
 • Umožňuje vytvoření mnohem jemnější sítě pro přesnější výpočet napětí v detailech.
 • Efektivní, rychlé a přesné výpočty díky 2D zjednodušení.
 • Možnost vykreslení napětí ve 3D zobrazení.
SolidWorks-First-Look-REP---banner-400x300.jpg