Upravit stránku

Školy

SURFCAM pro školy

Již řadu let se podílíme na zavádění CAM systému SURFCAM do resortu školství a to na všech úrovních. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky.

Rozvoj průmyslové sféry České republiky a s tím spojené zavádění nových technologií klade stále vyšší nároky na přípravu pracovní síly. Je jasné, že tento proces klade kromě stále rostoucích nároků na samotný průmysl řadu nároků i na resort školství. Právě z tohoto důvodu se naše firma podílí již řadu let na zavádění CAD/CAM systémů do školství a to na všech úrovních, kam by výuka takovýchto systémů měla patřit. Tedy do středního odborného školství, na vysoké školy, ale také samozřejmě do učňovského školství. Naše pomoc školám není zaměřena jen do oblasti samotného prodeje systémů. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky. Naší snahou je navázat nejen spolupráci škol a naší firmy, ale i škol samotných. Pomocí různých aktivit se snažíme sblížit školy i se samotnou podnikatelskou sférou.

Co škola získá nákupem SURFCAMu? CAM systém s plně pětiosým řešením obrábění včetně postprocesingu a verifikace. A to vše za nepatrné procento ceny komerčního produktu.

Pomoc při vzdělávání

Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů, školení, školní soutěže, pomoc při zavádění systému do výuky včetně celé koncepce, či navázání úzké spolupráce s jinými školami.

Tím, že si škola zakoupí náš produkt, naše společná cesta nekončí, ale naopak začíná. Škola získává možnost využití velkého zázemí ze strany naší společnosti.

Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů se stala velmi oblíbená. Tato setkání jsou určena nejen pro představení novinek v systémech, ale snažíme se zvát velmi zajímavé hosty z oblastí průmyslu, kteří mohou školám říci mnoho zajímavého a poučného z oblasti nových technologií. V neposlední řadě tato setkání slouží i k výměně zkušeností mezi samotnými pedagogy a tím k navázání bližší spolupráce.

Dále škola získává zázemí typu - školení, školní soutěže, pomoc při zavádění systému do výuky včetně celé koncepce, či navázání úzké spolupráce s jinými školami. To vše jsme připraveni Vám nabídnout.

Výukové materiály a školení

Výukové materiály pro pedagogy jsou připraveny v elektronické nebo tištěné podobě. Na několika školách již vznikla autorizovaná školící střediska, která pomáhají novým školám při zavedení do výuky.

Soutěže v programování

Již několik let pořádá naše společnost školní soutěže v NC programování. Soutěže jsou neoddělitelnou součástí podpory výuky CAD/CAM systémů na školách. Jedním z cílů soutěží, o které je rok od roku větší zájem jak mezi školami, tak mezi samotnými studenty, je také porovnání vědomostí studentů z jednotlivých škol. Celostátní soutěž v NC programování pro střední školy se dělí do dvou kategorií „Ruční programování“ a „CAM programování“.

Zkušenosti škol

Zkušenosti škol se zaváděním výuky CAD/CAM systémů.

Nasazení a role CAD/CAM systémů ve výuce na ŠVS Rýnovice

Školské vzdělávací středisko (dále jen ŠVS) Rýnovice bylo vybudováno na základě podnětu tehdejšího ministra spravedlnosti ČSR z roku 1981, kdy se vytvořila pracovní komise ze zástupců MŠ ČSR a pracovníků správy SNV ČSR, jejíž jednání vyústilo ve zpracování zásad postupu pro vytvoření výchovně vzdělávacího systému v podmínkách vězeňství. Smyslem zmíněného systému se měla stát příprava odsouzených na kvalifikovanou práci v dělnických profesích, realizovaná ve středním odborném učilišti. Ve vybraných NVÚ (Libkovice, Opava, Pardubice, Příbram, Rýnovice, Valdice a Vinařice) tak začalo budování tříd, dílen odborného výcviku, stavebních dvorů, metodických kabinetů a řešilo se jejich vybavení. ŠVS Rýnovice bylo útvarem státního školského dozoru MŠ ČSR schváleno a doporučeno jako způsobilé mezi prvními v roce 1983. Dne 1.7.1983 rovněž došlo ke zřízení Středního odborného učiliště Praha 4, Táborská 988 a jeho zařazení do sítě školských zařízení. Tím započala na rýnovickém ŠVS výuka ve strojírenských učebních oborech ve spolupráci s tehdejším n.p. LIAZ. Až do roku 1989 opustila brány NVÚ Rýnovice více než stovka vyučených. Po pádu komunistického režimu bylo nutné hledat nové alternativy, hlavně prostory pro dílny odborného výcviku. Proběhla i přestavba prostor s učebnami pro teoretickou výuku a podařilo se vybavit dílnu pro strojní i ruční obrábění kovů.

Hlavním nosným programem ŠVS Rýnovice je i nadále zajišťování výuky ve strojírenských oborech Obrábění kovů (dvouletý učební obor) a Obráběč kovů (tříletý učební obor). V polovině devadesátých let byl pokusně otevřen jeden ročník učebního oboru Strojní mechanik. Současně pod patronací ŠVS probíhaly záuční kurzy na profese brusič skla, brusič-kulič, brusič-hranař, holič a další. Dnes probíhají záuční kurzy na profesi mačkář skla, jejíž uplatnění je ve věznici nové. V posledních několika letech se začátkem každého školního roku pravidelně otevírají dva první, dva druhé a jeden třetí ročník studia SOU. Kritériem pro přijetí je ukončená základní škola, dostatečná délka trestu k absolvování studia, intelektuální předpoklady a samozřejmě zájem ze strany odsouzeného. I když majoritní část učňů tvoří relativně mladí odsouzení ve věku 20 - 30 let, výjimkou nejsou ani ročníky starší. Završením studia je vykonání závěrečné učňovské zkoušky, která sestává z části písemné, praktické a ústní. Každoročně se k jejímu vykonání dopracuje asi 30 až 40 učňů a jejich úspěšnost se pohybuje nad hranicí 90%. Za zmínku jistě stojí fakt, že vždy několik odsouzených, kteří jsou v průběhu studia podmíněně propuštěni z výkonu trestu, využije možnosti, kterou jim ŠVS nabízí a dokončí školu dálkově. Na chodu ŠVS se podílí čtyři stálí pedagogové a šest mistrů odborného výcviku. Další tři pedagogové docházejí vyučovat externě.

Kromě učebních oborů je také každoročně realizován kurz doplnění základního vzdělání a několikrát probíhaly i kurzy pro negramotné a pologramotné odsouzené. V prostorách ŠVS se rovněž nacházejí dvě specializované učebny informačních technologií, které jsou využívány jak v rámci studia učebních oborů a specializovaných kurzů, tak např. i k samostudiu cizích jazyků. K dispozici odsouzeným je zde přes dvacet výkonných PC sloužících hlavně pro výuku náročných CAD/CAM technologií v odborných kurzech obrábění na číslicově řízených strojích.

CAD / CAM systémy jsou na zdejším školském vzdělávacím středisku učňům k dispozici od roku 1998, kdy škola získala školní licenci produktu Cadkey98. V dnešní době středisko pracuje s produktem KeyCreator 3.0 a výuka tohoto systému byla plně implementována do schéma výuky třetího ročníku, kdy část praktické výuky je z dílen převedena právě na výuku CAD. Středisko ŠVS Rýnovice je vybaveno CNC frézkou a učni mají možnost své modely vyrobit právě na tomto stroji.

Pro absolventy třetích ročníků jsou pořádány nadstavbové specializované kurzy CNC obrábění. Ročně tyto kurzy absolvuje 20 – 30 vybraných absolventů. S těmito systémy však učni přicházejí do styku mnohdy ještě před zahájením studia třetího ročníku, a to ve formě samostudia.
Příbuznost studijního oboru umožňuje provázání výuky jiných předmětů s prací v produktu KeyCreator. Učni mohou např. odevzdávat rysy do technické dokumentace v elektronické formě. Aplikace TDS Technik 10 je využívána ke stejným účelům.

Obecně lze říci, že učni na zdejším školském vzdělávacím středisku získávají rozšířenou kvalifikaci právě o tyto, dnes tak žádané, CAD/CAM systémy a tím se zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce.

ŠVS Rýnovice se ve školním roce 2004 – 2005 poprvé účastnilo soutěže v tvorbě 2D/3D, kterou pořádala společnost 3E Praha Engineering, a.s. a to s překvapivě dobrými výsledky. Účast v této soutěži otevřela škole oblasti, které do té doby nedokázali plně využít. Účast v této soutěži byla pro školu velkým přínosem.
 

Implementace CAD/CAM systémů (KEYCREATOR, SolidWorks, SURFCAM) na SPŠ v Kolíně

O nutnosti zavádění CAD/CAM systémů do předvýrobních a výrobních strojírenských etap už asi nikdo nepochybuje. Značnou změnu v přístupu k této problematice doznal za několik málo posledních let i přístup středních odborných škol, středních integrovaných škol a učilišť. Zavádění CAD/CAM systémů do výuky sice často naráží na počátku na řadu úskalí (finančních, organizačních, materiálových, pedagogické zajištění …), ale o to s větší radostí vnímají učitelé fakt, že ti absolventi, kteří se mohou na konci studií pochlubit tím, že jim kromě vlastní odborné orientace není cizí ani aplikace CAD/CAM systémů, nacházejí velice lehce začlenění v praxi a jsou většinou i velmi dobře honorovaní. Nezanedbatelným faktem je i skutečnost, že studenty výuka CAD/CAM systémů obecně velice baví.

Jednou ze škol, kde roli CAD/CAM systémů ve výuce plně chápou je i SPŠ v Kolíně.

Střední průmyslová škola Kolín je nejstarší střední odbornou školou v kolínském okrese. Je to škola s bohatou tradicí. V roce 1997 oslavila 125 let od svého založení. Během tohoto svého působení vychovala tisíce absolventů nejrůznějších profesních zaměření. Na škole se od jejího založení vždy vyučovalo hlavně strojírenským oborům. Od 1. ledna 1998 je součástí školy Střední odborné učiliště strojírenské, Odborné učiliště a Učiliště. Sloučením SPŠ a SOU vznikla v okrese Kolín jediná škola, která poskytuje svým žákům ve strojírenských oborech úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou.

Jedním z hlavních oborů školy je studijní obor strojírenství se zaměřením na využití výpočetní techniky ve strojírenství. Absolventi uvedeného oboru získají široký odborný profil, doplněný všeobecným vzděláním. V odborných předmětech se během studia naučí většinu toho, co potřebuje znát každý strojař. Budou umět číst technické výkresy, zobrazovat strojní součásti a naučí se konstruování jednoduchých strojů a strojních částí s využitím výpočetní techniky, navrhovat jednoduché nástroje a výrobní postupy, ovládat některé obráběcí stroje pomocí počítače, plánovat a řídit výrobu na různých stupních.

Vzhledem k tomu, že škola vychází vstříc potřebám studentů a jejich uplatnění v praxi, se v roce 1998 rozhodla pro implementaci CAD/CAM systémů do výuky. Pro výuku odborných předmětů v konstruování studenti používají 3D CAD systémy KEYCREATOR a SolidWorks. KEYCREATOR je 3D modelář, s možností plošného, drátového a objemového modelování. Škola ho zakoupila v roce 1999. SolidWorks je parametrický 3D CAD modelář vhodný pro řešení konstrukčních úloh ve strojírenství. Ten byl začleněn do výuky v roce 2004.

Studenti oboru Strojírenství se zaměřením na užití výpočetní techniky ve strojírenství se zdokonalí v práci s počítačem a zvládnou i základy programování CNC strojů. Ve výuce předmětu „Řídící systémy“ se studenti naučí nejen vytvářet programy pro řízení CNC strojů, ale mají taky možnost se seznámit s CAD/CAM systémy jako je např. SURFCAM. SURFCAM je velmi výkonným CAD/CAM systémem pro obsluhu CNC frézek, soustruhů, laserů a dalších CNC strojů. Škola zakoupila 20 licencí produktu SURFCAM v roce 1998.

Podmínkou pro efektivní využívání CAD/CAM systémů je dobré hardwarové vybavení. Škola pro výuku počítačových systémů využívá dobře vybavené počítačové učebny a jednu učebnu se strojním vybavením. Studenti si tak mohou své modely přímo vyrobit. Škola se může pochlubit vlastní frézkou FC16, frézkou Gravos, soustruhem SUF 16 a vstřikovacím lisem. Vstřikovací lis mají zapůjčený od firmy XY spolu s formou na výrobu klíčenek na žetony. Studenti za zapůjčení firmě XY vyrábí klíčenky a tím si mají možnost vyzkoušet použití strojů v praxi.

Vhledem k tomu, že škola měla možnost využít jednorázové dotace od státu, posílila v současné době kapacitu a postavila kompletně novou přístavbu, kde se nacházejí 2 nové učebny s 20 pracovními místy. Vybavení těchto nových učeben by mělo splňovat kompletní HW požadavky pro použití CAD systémů.

Pedagogové školy, kteří vyučují zmíněné předměty s použitím CAD/CAM systémů, jsou kompletně vyškoleni v programech KEYCREATOR/SolidWorks/SURFCAM prostřednictvím autorizovaného školícího centra firmy 3E Praha Engineering. Pro výuku v systémech si připravují vlastní učební materiály a pomůcky (výkresy v elektronické podobě, reálné modely), nebo používají speciální výukové učebnice a příklady od firmy 3E Praha Engineering.

Použití systémů KEYCREATOR a SURFCAM je také samozřejmě zařazeno jako část maturitních zkoušek a to jak v teoretické části, tak v modelování a v programování.

Na otázku – „proč zavádějí CAD/CAM systémy do výuky“ – zněla odpověď ředitele školy p. Kratochvíle, že dnešní požadavky strojírenských firem na absolventy jsou zaměřeny na vědomosti a zkušenosti s využitím CAD/CAM systémů. Proto se snaží vytvořit i svým studentům zázemí pro pozdější uplatnění v praxi.

3D modelování se stalo mezi studenty velmi oblíbeným, co nasvědčuje i velký zájem studentů o účast na školní soutěži v KEYCREATOR, kterou škola pořádá jednou ročně pod názvem „CADKiáda“. Soutěž je určená pro všechny studenty 3. ročníků. Tady si mohou studenti porovnat své znalosti v programu KEYCREATOR. Ceny pro vítěze poskytuje SRPDŠ a jsou to většinou poukázky na knihy. Snahou školy do budoucna je i školní pořádání soutěže v NC programování.

Nejlepší studenti školy se účastní soutěží, které pořádá firma 3E Praha Engineering ve spolupráci se školami. Je to soutěž v „NC programování“ a v „CAD modelování“. Škola si z posledního 3. ročníku soutěže v CAD modelování odnesla dvě první místa v kategoriích 2D modelování a 3D obrábění. Získala tak 2 třídní licence produktu KEYCREATOR. (KEYCREATOR je následovatel produktu CADKEY)

Škola velice úzce spolupracuje s firmami z regionu, které se zabývají strojírenstvím a používají CAD/CAM systémy KEYCREATOR a SURFCAM. Studenti tady mohou absolvovat 14-ti denní praxi a někteří pak zůstávají nadále i jako zaměstnanci.

Zájem studentů o výuku s pomocí CAD/CAM systémů je poměrně vysoký, to dokazuje i roční počet uchazečů o studium na této škole.