Upravit stránku

Obrábění 3D

Rovnoběžné

Rovnoběžné přejezdy jsou jednou z nejvíce používaných dokončovacích strategií. Přejezdy jsou rovnoběžné v rovině XY a tvar sledují ve směru osy Z. Rovnoběžné přejezdy jsou nejvhodnější pro obrábění „mělkých“ oblastí. Pro automatickou detekci mělkých oblastí může být obrábění omezeno na maximální úhel mezi špičkou nástroje a plochy. Výběrem volby „Frézování Nahoru / Dolů“ je možné minimalizovat poškození nástroje při obrábění složitých tvarů. Další velmi užitečnou volbou je přidání osového odsazení drah nebo přidání pravoúhlých průchodů s volbou přímého obrábění.

Kontura

Konturové přejezdy „Z hladinové obrábění“ je nejlepší strategií pro dokončování strmých stěn, ale mohou být použity pro předdokončovací a dokončovací obrábění na většině vertikálních oblastí dílu. Pokud je určen rozsah úhlu, například od 30 do 90 stupňů, tak pouze strmější oblasti jsou obrobeny a mělké oblasti do 30 stupňů jsou ponechány pro vhodnější operace „Rovnoběžné“.

Tužkové

Strategie Tužkové vytváří dráhy nástroje podél vnitřních koutů a zaoblení s malým poloměrem zaoblení, kam se předchozí nástroje nedostaly. Při použití jednoho nebo více přejezdů s volbou zbytkový materiál je strategie Jehla ideální pro dokončení koutů po jiných dokončovacích strategiích.

Drsnostní

Strategie Drsnostní vytváří ofsetové přejezdy z vnějšku dovnitř nebo opačně podél tvaru s konstantní vzdáleností mezi přejezdy. Přejezdy sledují tvar pro udržení „stranového“ kroku. Ačkoliv strategie Drstnostní může být použita pro dokončení celého dílu, většinou je toto použito pro zbytkové obrábění po strategiích Kontura a Rovnoběžné. Stejně jako ostatní dokončovací strategie může být obrábění omezeno pomocí rozsahu úhlu v kombinaci s omezující křivkou.

Spirální

Spirální obrábění vytváří spirální dráhu nástroje od zadaného středu po zadaný maximální průměr, nebo zadanou hranici, v neustálém kontaktu s dílem. Obrábění je vhodné pro kruhové díly a s nastavením úhlu kontaktu do 40 stupňů je ideální spojení s konturovými přejezdy pro strmé stěny. Střed spirály je nastaven automaticky, nebo může být určen uživatelem. Tato strategie také podporuje omezení obrábění dle úhlu nástroje vůči modelu.

Paprskové

Stejně jako Spirální obrábění i Paprskové obrábění začíná od zadaného středu s možností nedojíždět do středu, kde by radiální přejezdy byly velmi těsné. Střed spirály je nastaven automaticky, nebo může být určen uživatelem. Tato strategie také podporuje omezení obrábění dle úhlu nástroje vůči modelu.

3D Kapsa

Kapsa je konvenční hrubovací strategie pro efektivní odstranění velkého objemu materiálu. Díl je obráběn vrstva po vrstvě v ose Z s hladkými ofsetovými konturami, udržuje se sousledné obrábění během celé operace. Pro zamezení přímého zajetí do materiálu mezi jednotlivými vrstvami je možné zajet po šroubovici či rampě. Pro udržení vysokého posuvu, a tím zkrácení času obrábění, jsou ostré přechody „zaobleny“, čímž je chod nástroje/stroje plynulejší. Stejně jako u ostatních operací je možné použít rŮzné roviny pro rychloposuvy „Plné odjetí, Minimální odjetí a Nejkratší cesta“.

Adaptivní obrábění

Adaptivní obrábění je nová a pokroková strategie nabízející jednoznačné výhody oproti konvenčním hrubovacím strategiím. Adaptivní obrábění nedovolí plné zanoření nástroje do materiálu, ale postupně odebírá zbývající materiál. Generovaná dráha nástroje zajistí, že řezné podmínky spolu se zatížením nástroje zůstávají konstantní a důsledkem je možnost jednoznačného zvýšení posuvů a tím snížení času obrábění až o 40% a více.

Obrábění 3+2

Všechny 2D a 3D strategie podporují obrábění 3+2 (5osé pozicování) natočením dílu, nebo hlavy stroje prostřednictvím pohybů os A, B nebo C. Tvorba 3+2 operací je jen otázka výběru pracovní roviny pro operaci a HSMWorks se postará o zbytek. I v nové pracovní rovině fungují všechny operace stejně jako při práci ve standardní (počáteční) rovině. Nástroj a držák jsou chráněny proti nežádoucímu zajetí do materiálu.

Zbytkové

Velkou výhodou systému HSMWorks je skutečnost, že všechny operace je možné použít pro dohrubování zbytkového rohového materiálu. Ten je vypočítán několika možnými způsoby, např. z nástroje, z polotovaru, z předchozí operace, z odlitku apod.

Morfování

Operace vytvoří dráhu nástroje morfováním. Morfování je postupný přechod z jednoho tvaru do druhého. Můžete vybrat několik jednotlivých ploch a dvě hraniční křivky mezi kterými bude provedeno morfování o zadaném počtu řezů nebo stranovém kroku.

Průtokové

Operace umožňuje obrábět jednu nebo více vybraných ploch. Obrábění je provedeno podél směru U nebo V křivek jednotlivých ploch. V jedné operaci můžete nastavit pro každou vybranou plochu jiný směr.