Upravit stránku

Novinky DataCAD 19

DataCAD 19 obsahuje sadu nových vlastností a vylepšení vytvořených tak, aby zvýšily vaši produktivitu. Výkresový formát je stále kompatibilní s verzemi DataCAD 18, 17, 16 a 15. Nicméně pro uložení do starší verze musíte použít volbu Uložit jako a v typu souborů vybrat požadovanou verzi DataCADu.

Opravit AEC soubor

Do menu Soubor (i při neotevřeném souboru) byla přidána volba Opravit. Pokud otevřete soubor pomocí této volby, objeví se dialog, který obsahuje volby pro testování výkresové databáze.

Testují se tyto volby:

Neplatné prvky ve výkrese
Neplatné prvky v symbolech
Duplikované vrcholy polyčáry
Mimořádné hodnoty

Neplatné prvky ve výkrese/v symbolech

Tyto dvě volby porovnávají specifické proměnné prvku vzhledem k absolutní nule (definované jako 1.0E-12). Pokud jsou tyto proměnné, jako např. poloměr kružnice, příliš malé (cca mezi 0 a 0,00000000000132 palce), neumožní vám je editovat nebo způsobí spadnutí DataCADu. Tyto „odpadové“ prvky jsou identifikovány a z výkresové databáze smazány.

Obr. 1: Potvrzení smazání neplatných výkresových prvků


Vylepšená kontrola prvků se aplikuje i na data, importovaná do DataCADu. Do sekce (DXF_DWG) souboru Dcadwin.ini byla přidána volba Validate Entities On Import, kterou můžete aktivovat nebo deaktivovat kontrolu prvků při importu. Výchozí hodnota je TRUE.

Duplikované vrcholy polyčáry

Tato volba vyhledá duplikace ve vrcholech polyčáry a automaticky je odstraní.

Mimořádné hodnoty

Tato volba zobrazí dialog Z-Min/Max, kde máte možnost nastavit minimální a maximální hodnoty v ose Z. Pokud existuje prvek, který je vně zadaného rozsahu, zobrazí se v okně dialogu. Můžete jej poté opravit ručně jeden po druhém nebo všechny najednou. Změňte hodnoty Z-min a Z-max, poté klikněte na „Rescan“ a zkontrolujte, jestli jste na něco nezapomněli.

Obr. 2: Dialog mimořádných hodnot

Další možnosti

 • Plošné 2D prvky
 • Vypnout SWOTHLUDFBK
 • Regenerace obrazovky při načtení
 • Načíst XREFs

Plošné 2D prvky (Z-min/Z-max=0)

Volba umožní zploštit všechny 2D prvky na nulovou hodnotu Z; včetně 2D prvků nalezených v symbolech.

Vypnout SWOTHLUFBK

Tato volba je užitečná, když je v souboru neplatný typ čáry nebo šrafury, který neumožňuje otevření výkresu. Pokud vypnete zobrazování těchto prvků, můžete soubor otevřít a znovu načíst požadované definice.

Regenerace obrazovky při načtení

Regeneraci vypínejte v případě, že způsobuje spadnutí DataCADu po načtení souboru.

Načíst XREFs

Vypněte v případě, že chcete při otvírání souboru ignorovat referenční soubory.


Deaktivaci načítání XREFs můžete dosáhnout i stisknutím tlačítka Ctrl při kliknutí na tlačítko Otevřít v dialogu Otevřít soubor.


Souhrn opravy souboru

Během procesu opravy se automaticky vygeneruje .Audit textový soubor se stejným jménem, jako opravovaný výkres, a obsahuje souhrn historie výkresu a výpis smazaných prvků.

Obr. 3: Souhrn opravy

Preference

Dialog Preference byl zvětšen a reorganizován kvůli snadnějšímu přístupu k menu a prostředí výkresu.

Původní záložka Uživ. rozhraní byla přejmenována na Menu. Volby na této záložce ovlivňují vzhled a chování tlačítek menu DataCADu. Nová záložka Uživ. Rozhraní obsahuje volby pro úpravu panelů nástrojů a dialogových oken. Nová záložka Výkres obsahuje volby pro úpravu výkresové plochy a chování kurzoru. Některé volby byly přesunuty z původní záložky Různé a několik jich bylo přidáno nových. Bylo přidáno i tlačítko Použít.

Obr. 4: Záložka Menu (dříve Uživ. rozhraní)

Záložka Menu

Rolování dopředu / dozadu

Pokud zatrhnete políčko Skrýt tlačítka…, budou tato skryta ve všech nabídkách, kde se objevují. Přibudou vám tak dvě volná místa na seznamu a můžete rolovat buď kolečkem myši, nebo pomocí kláves PgUp a PgDn.

Šířka, výška a rozteč

Do této sekce byla přidána nová volba Výška tlačítek menu. Můžete nastavit vyšší hodnotu v pixelech.

Obr. 5: Záložka Panely nástrojů

Záložka Panely nástrojů

Tato záložka je nová a obsahuje mimo jiné položky dříve obsažené na záložce Uživ. rozhraní.

Úprava panelů nástrojů

Byla přidána nová položka. Můžete použít rozbalovací nabídku Vyberte panel pro úpravy a vybrat příslušný panel. Vybírat můžete panely Standardní, Stavový, Typy, Uchopení, Rendering a Prohlížeč.

Standardní ikonový panel

Tato sekce byla zvětšena o nabídku dvou dalších uživatelských panelů. Můžete tak zobrazit najednou až čtyři panely najednou.

Toolbar settings

Nová sekce nabízí následující volby:

 • Stáhnout ukotvený

Výchozí je aktivní, umožňuje vložit panel dynamicky mezi jiné dva panely tak, aby vyplnil volné místo mezi nimi.

 • Zobrazit zavírací tlačítko

Pokud vypnete, bude z ukotvených panelů odstraněno zavírací tlačítko.

 • Zamknout panely

Touto volbou můžete zamknout umístění ukotvených panelů.

 • Deaktivovat panel Macro Hint

Tato volba umožní zamezit nápovědě na řádku zpráv pod výkresovým oknem.

 • Plovoucí nástrojové panely – Povolit změnu velikosti

Aktivujte, chcete-li měnit velikost plovoucích panelů.

 • Font panelů nástrojů

Tato sekce byla aktualizována tak, aby bylo možné nastavit font textu na panelech nástrojů. Dříve byl používán font tlačítek menu.

Obr. 6: Záložka Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní

Byly přidány nové volby.

Dialog Soubor

Umožňuje upravit nastavení náhledu  dialogu Soubor v DataCADu.

Náhled na Uložit a Zavřít

DataCAD vytvoří automaticky náhledovou bitmapu stávajícího stavu při uložení a ukončení souboru.

Náhled na vynucené uložení

Uloží nový aktualizovaný náhled při každém uložení souboru.


Čas na uložení náhledu se zvyšuje se zvětšením výkresu.


Ukázat o2c náhled

Zobrazuje náhled otevíraného souboru v o2c zobrazení.


Tato volba je dostupná i přímo v dialogu souboru. Nicméně pokud je o2c náhled složitý díky velikosti souboru, lze jej tady deaktivovat. 


Formát obrázku náhledu

Z rozbalovací nabídky si můžete vybrat formát náhledového obrázku.

Náhled tisku

Max. velikost bitmapy (MB)

Tato hodnota nastaví maximální velikost souboru při generování náhledu tisku.

Deaktivovat mezerník

Touto volbou můžete deaktivovat mezerník při zobrazení náhledu tisku.

Manažer symbolů

Max. oblíbených

Nastaví maximální počet zobrazení oblíbených položek.

Třídit oblíbené

Umožňuje abecední třídění oblíbených položek.

Max. posledních

Nastaví maximální počet zobrazení posledních složek.

Třídit poslední

Umožňuje abecední třídění posledních složek.

Max. Auto-dělení X

Nastaví maximální počet vodorovných polí.

Max. Auto-dělení Y

Nastaví maximální počet svislých polí.

Nast. velikost složky Manažeru

Umožní měnit velikost dialogu Manažeru.

Vícepohledová okna

Zvyšte nebo snižte procento korekce měřítka pro přesnější zobrazení obsahu vícepohledových oken.

Font seznamu manažeru hladin

Můžete měnit font seznamu hladin v manažeru hladin.


Nelze použít tučný nebo kurzívu, protože tyto vlastnosti se vztahují k určitému stavu jednotlivých hladin.


Atributy symbolu

Zatrhněte, pokud má obsahovat první řádek v CSV souboru hlavičku a nikoli data.

Obr. 7: Záložka Výkres

Výkres

Možnosti zobrazení

Zatrhněte políčko Obrys během Pan/Zoom pro zobrazení obrysu místo čar při panoramování nebo zoomování výkresu.

Horké klávesy

Tato sekce byla přepracována, protože zcela deaktivovat lze pouze klávesu [Insert] a [w]. Jako výchozí pro zadávání vzdálenosti je mezerník nebo číselné klávesy. Vzhledem k tomu, že mezerník nelze deaktivovat, můžete aktivovat ostatní volby pro vkládání vzdáleností.

XREFs

Pokud zatrhnete jednotlivá políčka, vztahují se akce prováděné na výkrese i na referenční výkresy.

Automatická konverze

Umožní automaticky konvertovat referenční soubor do AEC souboru při otevření souboru s referencí.

Pan a Zoom myší

Políčko Levá pravá myš pro panoramování umožní panoramování při stisknutém levém i pravém tlačítku myši.

Obr. 8: Záložka Obecné

Obecné

Prvky / Atributy k tisku

Máte zde k dispozici tři možnosti:

 • Vždy – všechny prvky /atributy se budou tisknout nezávisle na jejich zobrazení
 • Nikdy – žádné prvky / atributy se nebudou tisknout nezávisle na jejich zobrazení
 • Jak zobrazené – prvky / atributy se tisknou podle toho, jak jsou zobrazené (tj. vzhledem k THLUDFBK)

Rozteč řádků = výška textu

Tato volba nastaví výšku textu podle rozteče řádků nezávisle na zvoleném fontu. Je-li tedy rozteč nastavena na 1,5 pro font o výšce 4 jednotky, bude vždy rozteč rovna 6 jednotkám nezávisle na typu vybraného fontu. Platí to pro text vložený přes menu Text, vložený ze schránky nebo z textového souboru.

Obr. 9: Záložka DXF/DWG

DXF/DWG

Systém Zpět/Vpřed – Pozastavit během importu

Tato volba výrazně redukuje čas konverze DXF/DWG souboů

Přizp. rozteč řádků – Použít CHR2SHX.DAT pro přizp. textu

Soubor CHR2SHX.DAT je nyní do DataCADu 19 začleněn. Bude tedy použit pouze, je-li toto políčko zatrženo.

Nové panely nástrojů

Panel Uchopení objektů

Tento panel byl přidán pro rychlé nastavení uchopování. Můžete jej zapnout nebo vypnout v menu Pohled/Nástrojové panely.

Obr. 10: Panel Uchopení objektu

Ikonový panel SWOTHLUDFBK

Ikony na tomto panelu nyní můžete zmenšovat nebo zvětšovat pomocí výběru odpovídajících bitmap.

Obr. 11: Panel SWOTHLUDFB

Vylepšení produktivity

Nové metody tvorby elipsy

Do menu Křivky/Elipsa byly přidány dvě nové možnosti tvorby – Poloměr a Průměr.

Poloměr

Umožní definovat elipsu zadáním jejího středu a poté koncového bodu první a následně druhé osy. První dva zadané body určí úhel naklopení elipsy.

Průměr

Umožní definovat elipsu zadáním prvního a druhého koncového bodu na první ose a koncového bodu na druhé ose. První dva zadané body definují naklopení elipsy.

Aproximace

Byla přidána volba Aproximace, která umožní zadat, kolik oblouků na kvadrant bude použito pro aproximaci hrany elipsy. To může být užitečné pro určení dvou nebo tří poloměrů pro konstrukci eliptického oblouku.

Stavový panel

Do stavového panelu byly přidány dvě nové položky – ikona Tisk a rozbalovací nabídka měřítka tisku. Chcete-li je zobrazit, musíte je přidat v dialogu Preference, záložka Panely nástrojů, sekce Úprava panelů nástrojů.

Obr. 12: Stavový panel

Kontextové menu Manažeru symbolů – Zploštit na nulu

Tato volba umožní nastavit Z-bázi i výšku 2D prvků symbolu na nulu.

Obr. 13: Kontextové menu Manažeru symbolů