Upravit stránku

Pozvánka na Valnou hromadu 3E Praha Engineering, a.s.


POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti 3E Praha Engineering, a.s.,

se sídlem 170 00 U Uránie954/18, IČ 001 69 277,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp.zn. B 45


Představenstvo obchodní společnosti 3E Praha Engineering, a.s., si Vás tímto dovoluje pozvat na jednání valné hromady,  které se bude konat dne 22.9.2016 v 11.00 hodin  v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Humpolcové, na adrese 110 00 Praha 1, Opletalova 1015/55.

s tímto pořadem jednání:

1. Úvod, volba orgánů valné hromady

2. Projednání a rozhodnutí o změně Stanov společnosti a o podřízení společnosti zák. č. 90/2012           Sb., o obchodních korporacích

3. Závěr

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje návrh na doplnění stanov společnosti takto:

Připouští se rozhodování společnosti per rollam;

listinné akce se přeměňují na akcie zaknihované;

zisk společnosti je možné rozdělit mezi členy představenstva a dozorčí rady;

pokud se zúčastní valné hromady 100 % akcionářů, není třeba svolávat valnou hromadu; 

Společnost 3E Praha Engineering, a.s., IČ 00169277, se sídlem 170 00 Praha 7, U Uránie 954/18, se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku, postupem dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s tím, že toto  "podřízení se" nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,---------------------------------------------------------

 

Důvodem všech návrhů je vyšší flexibilita a hospodárnost rozhodování společnosti.

 

V Praze dne 22. srpna 2016   

                                         …...................................................…………………………………..

                                               Ing. Josef Malý                      Jan Tomandl

                                               členové představenstva 3E Praha Engineering, a.s.