Upravit stránku

Licenční smlouva

CADKEY Corporation

Důležité! Čtěte pozorně - tato licenční smlouva společnosti CADKEY Corporation s koncovým uživatelem je smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností CADKEY Corporation a týká se softwarového produktu společnosti CADKEY Corporation uvedeného výše, který zahrnuje počítačový software a může obsahovat příslušná média, tištěné materiály a dokumentaci v tzv. „online“ neboli elektronické formě (SOFTWAROVÝ PRODUKT). Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, softwarový produkt neinstalujte ani nepoužívejte; můžete jej však vrátit na místo, odkud jste jej získali, a obdržíte plnou náhradu.

Přidělení licence

Předmětem prodeje není samotný počítačový program, nýbrž pouze licence k jeho používání. Podle této licenční smlouvy získáváte právo používat produkt pouze v zemi, kde jste jej zakoupili.

  1. CAD PLUS Student. Uživatel licence CAD PLUS Student má právo používat jednu kopii programu na jednom počítači.
  2. CAD PLUS Učebna. Uživatel licence CAD PLUS Učebna má právo používat 15+1 kopii na 16 počítačích.
  3. CAD PLUS Multilicence. Uživatel licence CAD PLUS Multilicence má právo používat tolik kopií programu kolik vlastní právní subjekt (škola) počítačů.

„Používáním“ programu se rozumí jeho zavedení do pracovní paměti (RAM) nebo jeho instalace do trvalé paměti (na disk nebo jiné datové médium) počítače. Instalace na síťový server s úmyslem šířit produkt na jeden nebo více jiných počítačů je dovolena tehdy, jestliže obdržíte a přidělíte licence zvlášť pro každý počítač, na kterém se bude program používat. Kopie programu smíte pořizovat pouze pro potřeby zálohování a archivace. NENÍ DOVOLENO pořizovat kopie tištěných materiálů dodávaných s programem pokud není jinak stanoveno.

Autorská práva

Tento počítačový program je ve vlastnictví CADKEY Corporation (případně partnerů CADKEY Corporation), tištěná dokumentace je majetkem 3E Praha Engineering a.s. a není v žádném případě předmětem prodeje či jiného převodu na vás. Tento počítačový program je chráněn zákonem o autorských právech USA, mezinárodními úmluvami a zákonem o autorských právech České republiky. S programem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem chráněným autorskými právy a smíte jej používat pouze způsobem popsaným v této licenční smlouvě. Pořizování kopií programu mimo výjimek povolených v této licenční smlouvě je zcela zakázáno.

Další omezení

Je zakázáno produkt dále prodávat, pronajímat a půjčovat. Smíte však převést produkt jako jeden celek se všemi jeho částmi na jiného TRVALÉHO příjemce, pokud tento bude také souhlasit s ustanoveními této licenční smlouvy. V takovém případě si vy nesmíte ponechat ŽÁDNÉ kopie. Je zakázáno provádět analýzy činnosti programu, zpětný překlad jeho kódu a též oddělené používání jeho součástí k jiným účelům.

Zavazujete se, že

  • Nevyvezete produkt do zahraničí přímo ani nepřímo, ani nepřevedete jiným způsobem program, jeho dokumentaci ani související údaje.

Použití pro studijní účely

Tento produkt je výhradně určen pro studijní účely a za žádných okolností nesmí být využíván ke komerčním účelům. Toto se týká i tištěných materiálů získaných nákupem .

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně těchto Licenčních Podmínek nebo pokud chcete navázat jakýkoliv jiný kontakt, obracejte se prosím na:

3E Praha Engineering, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
Tel.: 284 823 127
Fax: 284 823 126
www.cadkey.cz