Upravit stránku

Funkce DataCAD 18

DataCAD 18 obsahuje soubor nových funkcí a vylepšení zpracovaných pro vylepšení produktivity. Formát souboru DataCADu 18 je aktuálně kompatibilní s DataCADem 17, DataCADem 16 a DataCADem 15. Nicméně pokud chcete soubor uložit do starší verze, musíte použít příkaz “Uložit jako”.

SketchUp 2015

DataCAD 18 podporuje možnost vložení, export a externí reference modelů ze SketchUpu 2015. To vám umožní spolupracovat a sdílet soubory s kolegy, kteří používají poslední verzi SketchUpu.

Vylepšení pro atributy symbolů

Řešení ztracených propojení do databází

Počínaje touto verzí DataCADu, se objeví zpráva, pokud nebude lze najít databázi asociovanou s textovým atributem souboru. Předchozí DataCAD tuto chybu vždy ignoroval a dovolil vám zadat hodnotu ručně. Stále si můžete vybrat ignorování chyby, ale nově můžete I vyhledat soubor sami a propojení opravit.

Obr. 1: Zpráva o nenalezení propojení k databázi
Obr 2: Potvrzovací dialog opravy propojení databáze

Pokud jste schopni předefinovat cestu k souboru, máte možnost tuto změnu zadat jako trvalou. V opačném případě bude DataCAD vždy hledat znovu původní cestu.

DataCAD bude vždy před výzvou prohledávat automaticky následující umístění:

 • Původní cestu
 • Aktuálně zadané cesty k databázím
 • Cestu k aktuálnímu souboru

Pozn.: Příkaz "Pak-N-Go" nyní zahrnuje jakékoli propojené soubory databází atributů symbolů. Po rozbalení souboru, pokud není soubor database na původním umístění, bude DataCAD automaticky hledat v aktuální složce výkresu, podobně, jako to dělá u referenčních souborů.

Obr. 3: Dialog Úpravy atributů

Menu Upravit atribut

Do kontextového menu pro textový atribut symbolu byla přidána v editoru symbolů nová položka – Upravit atribut. Když přidržíte [Ctrl] + a kliknete pravým tlačítkem na text atributu, můžete tuto položky vybrat a otevřít dialog Úprava atributů.

Můžete jej použít pro předefinování vlastností textových atributů obsažených v definici symbolu.

Pozn.: Ačkoli můžete definovat více textových atributů v daném symbolu, rozeznává DataCAD pouze jednu databázi na symbol. Proto musí být všechny textové atributy v symbolu propojeny do stejné

Obr. 4: Dialog úpravy atributů

Menu Upravit atributy

Do kontextového menu pro symboly přibyla nová položka – Upravit atributy. Když přidržíte [Ctrl] + kliknete pravým tlačítkem na symbol, který obsahuje textový atribut, můžete tuto položku vybrat pro zobrazení dialogu úpravy atributů symbolů.

Pozn.: Více informací o použití atributů najdete v kapitole 13 - “Použití textových atributů v symbolech” referenční příručky DataCADu. 

Hyperlink k souboru a fixovanému zobrazení

Nyní je možné propojit prvek aktuálního výkresu k zadanému fixovanému zobrazení v jiném souboru. Máte-li zadefinovaný soubor a odpovídající fixované zobrazení pro propojení na prvek, otevře výběr hyperlinku výkres a automaticky vyvolá fixované zobrazení. To je užitečné pro propojení označení typu zdi ve výkresech k jejich odpovídajícím detailům v souboru detailů.

Při tvorbě hyperlinku postupujte následovně:

 1. Otevřete výkres, který obsahuje prvek typu symbolu zdi, ke kterému budete přiřazovat propojení.
 2. Použijte [Ctrl] + pravý klik na prvek, vyberte z kontextového menu „Soubor“ a poté zvolte „Přidat“.
 3. V okně "Link na nový soubor" klikněte na tlačítko "Soubor" a vyhledejte výkresový soubor, který chcete propojit. Po dokončení klikněte na "OK".
 4. V dialogu "Nové zobrazení" klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte požadované fixované zobrazení.
 5. Klikněte na "OK" pro potvrzení nebo klikněte na "Storno" pro přiřazení pouze souboru bez zadaného fixovaného zobrazení.
Obr. 5: Dialog Link na nový soubor
Nyní, kdykoli vyvoláte hyperlink, DataCAD automaticky otevře soubor a vyvolá fixované zobrazení. Pokud jste v dialogu „Nové zobrazení“ vybrali „Storno“, otevře se soubor s posledním uloženým pohledem.
Obr. 6: Dialog Nové zobrazení
Obr. 7: Hyperlink Soubor zobrazující propojený soubor a fixované zobrazení

Typ čáry a/nebo rozteč vzoru čáry podle hladiny

Do dialogu správy hladin byly přidány dvě nové volby – Typ čáry podle hladiny a Rozteč vzoru podle hladiny. Pokud je aktivujete, nastaví DataCAD aktuální typ čáry a/nebo rozteč jejího vzoru na základě umístění v hladině. Pro danou hladinu můžete v manažeru hladin zadat typ čáry a/nebo rozteč, nicméně DataCAD si vždy pamatuje poslední aktivní typ čáry a rozteč vzoru použité v této hladině. 
Nové volby byly přidána i do menu Posun a Kopírování, Do hladiny. Fungují jako přepínače pro nastavení typu čáry a/nebo rozteče vzoru pro prvky, které přesunete nebo zkopírujete do dané hladiny.

Obr 8: Menu Do hladiny
Obr. 9: Nové volby v manažeru hladin

Když jsou volby neaktivní, způsobí výchozí nastavení, které tyto volby povoluje, že vás DataCAD vyzve, abyste vybrali typ čáry a/nebo rozteč, které chcete použít.

Pokud jsou aktivní, použije DataCAD automaticky typ čáry a/nebo rozteč aktuálně přiřazené hladině.

Vylepšení uchopování
Menu Uchopování obsahuje nové položky, které se objeví, když nejbližší prvek obsahuje odpovídající úchopové body. To usnadňuje jejich uchopení, dokonce, i když nejsou v aktuálním pohledu vidět (např. jsou mimo obrazovku).

Nové volby uchopení
(X,Y) + (X,Y) vzdálenostUrčí body, které jsou o zadanou vzdálenost ve směru x a/nebo y od úchopového bodu.

Nejbližší
Určí nejbližší bod na prvku.

Bod poloměru
Určí středový bod oblouků, kružnic a elips.

Střed ohraničení
Určí střed hranic prvku, který uchopujete.

Centroid
Určí středový bod polygonů a polyčar, které uchopujete.

Kvadrant
Určí nejbližší kvadrantní bod oblouků, kružnic a elips.

Kolmo
Určí bod prvku, který uchopujete, který je na kolmici z bodu, ze kterého kreslíte.

Tečna
Určí bod na oblouku a kružnici, který je na tečně z bodu, ze kterého kreslíte.

Nové menu 3D úprav
K dispozici jsou nová menu 3D úprav pro 3D Posun, 3D Kopírování, 3D Zrcadlení a 3D Prodloužení, která jsou co nejvíce podobná odpovídajícím 2D menu. Abyste zpřístupnili nové rozdělení tlačítek na 3D menu úprav, nastavte klíč ‘New 3D Menus’ v sekci [General] souboru DCADWIN.INI na TRUE. Výchozí hodnota je FALSE, takže beze změny byste nová menu neviděli.

Obr. 11: 2D Posun, nový 3D Posun a „starý“ 3D Posun
Obr. 12: 2D Kopie, nové 3D kopie a „staré“ 3D kopie
Obr. 13: 2D Zrcadlení, nové 3D Zrcadlení a „staré“ 3D Zrcadlení
Obr. 14: 2D Protažení, nové 3D Protažení a „staré“ 3D Protažení

Vylepšení produktivity

Uložit jako kopii
"Uložit jako kopii" do menu "Soubor". Tento příkaz uloží změny aktuálního výkresu do nového souboru s novým názvem. Liší se od příkazu "Uložit jako" v tom, že se poté můžete vrátit do práce na aktuálním výkrese, aniž byste museli otevírat novou verzi výkresu.

Např. pracujete na Výkres1.aec. Vyberete Uložit jako kopii a uložíte soubor Výkres1_VariantaA.aec. Po dokončení procesu se DataCAD vrátí do Výkres1.aec. Pokud vyberete Uložit jako pro uložení do souboru Výkres1_VariantaA.aec, DataCAD se po dokončení procesu vrátí do Výkres1_VariantaA.aec.

Výběr koincidentních prvků
Možnost vybrat koincidentní prvky při volbě Mazání, Částečně bylo vylepšeno. V případech, kde jsou dva prvky na stejných souřadnicích, vyberte Mazání, Částečně a klikněte levým tlačítkem pro výběr prvku. Pokud to není správný prvek, klikněte pravým tlačítkem a znovu levým – vyberete jiný prvek.

Nový + Jen zap
Bylo přidáno nové tlačítko do 3D menu Skrýt, označené Nový+Jen zap. Toto tlačítko se objeví po dokončení příkazu. Výsledkem je, že DataCAD nastaví novou hladinu, která obsahuje výsledek skrytí čáry jako „pouze aktivní“ a přepne se do půdorysného zobrazení pro rychlý přístup do výsledku skrývání.

Prevent Windows Screen Saver
Tento klíč byl přidán do sekce [General] souboru DCADWIN.INI, a brání spuštění spořiče obrazovky přes běžící DataCAD. Výchozí hodnota je FALSE. Pokud ji nastavíte na TRUE nebude se spouštět spořič Windows, dokud je zapnutý DataCAD.

Prevent Windows Sleep
Tento klíč byl přidán do sekce [General] souboru DCADWIN.INI, a brání přechodu do stavu spánku nebo hibernace, pokud běží DataCAD. Výchozí hodnota je FALSE. Pokud ji nastavíte na TRUE zabrání Windows přejít do spánku nebo hibernace, pokud je zapnutý DataCAD.

Umožnit XClips a/nebo SClips
"Umožnit XClips" a "Umožnit SClips" byly jako přepínače přidány do kontextového menu odpovídajících prvků.

Varování o osiřelých vnořených referenčních souborech

Obr. 15: Varování o osiřelých vnořených referencích
DataCAD nyní zobrazuje samostatné varování v případě, kdy referenční soubor obsahuje osiřelé vnořené referenční soubory. V předchozích verzích se objevovalo stejné varování u osiřelých referencí i u vnořených osiřelých referencí
Obr. 16: Varování o osiřelých referencích

Identifikace, Nastavit vše: Inteligentní šipky

Výběr inteligentní šipky pomocí Identifikace, Nastavit vše nyní zapne všechny inteligentní šipky v Textu, Šipky.

XClip, Nový krychlový kurzor
Volba XClip, Nový krychlový kurzor nyní deaktivuje kříž při tvorbě obrysového obdélníku.

Process XREFs
Tento klíč byl přidán do sekce [DXF_DWG] souboru DCADWIN.INI aby umožnil (výchozí) nebo znemožnil konverzi referencí při exportu DWG. Když nastavíte jeho hodnotu na FALSE, DataCAD začlení instance XREF do exportovaného výkresu, ale nekonvertuje externí referenční sobuory.

Tato volba může být užitečná, když se změní mateřský soubor a externí referenční soubory není třeba znovu konvertovat.

Identifikace: Asociativní kótování
Výběr asociativního kótování pomocí identifikace nyní zobrazí jeho délku na panelu Souřadnice/Tipy.

Obr. 17: Panel Souřadnice/Tipy
Pozn.: Toto se aplikuje pouze na asociativní kóty, které mají aktivováno zamknutí měřítka
 

Tisk seznamu Aliasů

Do dialogu Vybrat Alias přibyla volba Tisk seznamu Aliasů. Ta okamžitě seznam vytiskne.

Obr. 18: Nový Tisk seznamu Aliasů

Allow Scale Dependent Nested Symbols

Tento klíč byl přidán do sekce [General] souboru DCADWIN.INI pro určení, zda povolit nebo ne nastavení Zámku velikosti pro vnořené symboly. Výchozí hodnota je FALSE. Pokud ji nastavíte na TRUE, DataCAD bude zjišťovat nastavení zámku velikosti vnořených symbolů.

Obr. 19: Menu hladin Zap/Vyp s tlačítky Dopředu/Dozadu a bez nich

Žádná tlačítka Dopředu / Dozadu
Bylo přidán nový klíč "No Scroll Keys" do sekce [General] souboru DCADWIN.INI. Pokud jej nastavíte na TRUE, odstraní tlačítka Dopředu a Dozadu z menu, ve kterých se objevovala. Např. v souboru s více než 15 hladinami se tlačítko Dopředu objevovalo na pozici [S7], zatímco [S6] byla rezervována pro Dozadu. Nastavení No Scroll Keys=TRUE uvolní tyto dvě pozice v menu, takže můžete místo nich použít kolečko myši a klávesy [PgUp]/[PgDn].

Rozšíření počtu znaků
Funkce pro zobrazení souboru byla rozšířena tak, že dovoluje 255 (místo 80) znaků pro jméno souboru / cestu.

Přepínač Fix Text
Do menu Vložit (Schránky) byl přidán přepínač 'Fix Text', když vkládáte ze schránky text.

Use Significant Digits In Dialogs
Tento klíč byl přidán do sekce [General] souboru DCADWIN.INI a umožňuje zadaný zápis čísel v polích Vzdálenosti zobrazit v dialozích. Výchozí hodnota je FALSE. Pokud ji nastavíte na TRUE, budou editační pole Vzdálenost v dialozích dodržovat nastavení v menu typu měřítka.

Horká klávesa pro perzistentní manažer hladin
[Ctrl] + [L] je výchozí klávesová kombinace pro otevření a zavření manažeru hladin (upravitelná v dcadwin.mnu). Toto platí pouze pro perzistentní manažer hladin.

Cesta ke GUI souboru
Samostatná cesta byla přidána do záložky "Cesty" dialogu Preferencí, pro definice umístění pro soubory Uživatelského prostředí (.GUI). To vám umožní ukládat tyto soubory ("dcadwindialogs.gui," "dcadwintoolbars.gui," a "objectviewer.gui") jinde než ostatní soubory podpory.

Color Menu Goes Directly To Dialog
Tento klíč byl přidán do sekce [General] souboru DCADWIN.INI, takže můžete nyní zobrazit paletu barev v příkazech, které by normálně měly zobrazit menu „Barva“.

Obr. 20: Tlačítko Barva

Obr. 21: Dialog barev DataCADu

Pozn.: Je-li tato možnost aktivní, můžete dočasně potlačit paletu barev stisknutím klávesy [Ctrl] při kliknutí na tlačítko menu Barva. DataCAD pak zobrazí menu "Barva" místo palety barev (pro tuto jednu operaci)

Pozn.: Pro nastavení určité barvy na klávesové makro zadejte indexové číslo barvy, následované znakem "$".

Dialog editace polí symbolu

Obr. 22: Dialog úpravy polí symbolů

Dialog "Upravit pole" se nyní zobrazí po výběru volby "Uložit jako" z kontextového menu symbolu, zobrazeného v prohlížeči symbolů, nebo z kontextového menu Nástroje symbolů ([Ctrl] + pravý klik) u symbolů na výkresové ploše.

o2c None Materials
Byla přidána sada klíčů do sekce [o2cViewer] souboru DCADWIN.INI, takže můžete upravit výchozí nastavení materiálu "Žádný". Tato nastavení určují renderovaný vzhled prvků, které nemají přiřazen žádný materiál.

o2c Fixed Materials
Byla přidána sada klíčů do sekce [o2cViewer] souboru DCADWIN.INI, takže můžete donutit určitá materiálová nastavení, aby se aplikovala na všechny prvky bez ohledu na jejich aktuální materiálové definice.

Pozn.: Tato nastavení se aplikují pouze, když otevřete svůj model v objektovém prohlížeči a nemají žádný vliv na definice materiálu ve výkrese.

Vylepšení Sun ShaderuMaterial XOR Background
Tento klíč byl přidán do sekce [o2cViewer] souboru DCADWIN.INI aby zabránil DataCADu „přeskočit“ výchozí renderovanou barvu prvku, pokud je stejná jako barva pozadí. Typicky to bývá aplikováno na bílé pozadí. V takovém případě přehodí DataCAD bílé čáry ve výkrese na černé, takže nezmizí. To způsobí, že se bílé prvky v objektovém prohlížeči renderují černě. Nastavení Material XOR Background na FALSE způsobí, že se bílé prvky renderují bíle místo černě i na bílém pozadí.

Obr. 23: Záložka Sun Shader nastavení renderingu

Filtr prvků

Filtr prvků se nyní aplikuje na prvky obsažené uvnitř symbolů, inteligentních prvků a referenčních souborů. Klíč ‘Apply Filters To Embedded Entities’ byl přidán do sekce [Sun Shader] souboru DCADWIN.INI, aby řídil jeho chování. Výchozí hodnota je TRUE.

Export inteligentních symbolů

Byla přidána nová volba označená "Export inteligentních prvků". Když zatrhnete "Auto Extrakt 2D", budou vnitřní hladiny symbolů pro půdorysný pohled začleněny v Sun Shaderu. V opačném případě 2D hladiny začleněny nebudou. Pokud je zatrženo "Auto Extrakt 3D" budou vnitřní hladiny symbolů určené pro 3D pohledy začleněny do Sun Shaderu. V opačném případě začleněny nebudou.

Obecná vylepšení

 • Šířka rozbalovacího okna Uložené pohledy není nyní dána délko nejdelšího jména.
 • Když použijete volbu Soubor/Uložit obrázek, bude nyní cesta, rozlišení obrázku a jeho typ nyní uložen v aplikaci a pamatován celou dobu.
 • Přibyla možnost znovu načtení textu prostředí Sun Shaderu bez nutnosti restartovat DataCAD. Tato volba je vhodná při překladu prostředí programu do jiných jazyků.