Upravit stránku

Frézování

SURFCAM Essential Milling (2-osé frézování)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše.

2D drátová geometrie - hrubování a dokončování
SURFCAM poskytuje velké množství strategií pro tvorbu hrubovacích a dokončovacích drah nástrojů s využitím 2D drátové geometrie.

Profilování s ostrovy různých výšek
SURFCAM poskytuje podporu pro obrábění otevřených a uzavřených profilů včetně ostrovů, které se vyskytují v různých úrovních osy Z.

Vrtací cykly
Jedná se o standardní vrtací a závitovací rutiny s výstupem v pevných cyklech nebo podprogramech. Při použití objemových modelů, jsou extrahovány velikosti děr, rozměry závitů, hloubky, atd., pro které jsou následně vhodně navrženy nástroje z knihovny nástrojů.

Hrubování objemových těles
SURFCAM poskytuje různé hrubovací cykly, které lze využít na drátové geometrii, plochách nebo objemových tělesech.

Mezizáběry zbytkového hrubování
Tento inteligentní cyklus může automaticky odstranit oblasti zbývajícího materiálu, ponechaného během obrábění předchozím větším nástrojem. Mezizáběry mohou být použity pro redukování velikosti kroku, který byl ponechán během hrubovacího cyklu. Mezizáběry budou aplikovány pouze do míst, které je potřeba redukovat. Tímto způsobem lze výrazně optimalizovat výrobní časy.

Obrábění rovinných oblastí
Strategie pro rovinné obrábění automaticky dohledají a obrobí veškeré rovinné oblasti.

Srážení hran
Generuje samostatný průjezd sledující horní hranu geometrie. Definice nástroje je použita tak, aby byl proveden automatický výpočet hloubky a ofsetu obrábění.

Sloučení a zkrácení obráběcích postupů
Pokud se v pracovním postupu vyskytují operace používající stejné nástroje, dokáže SURFCAM optimalizovat dráhy nástrojů, čímž minimalizuje výměny nástroje. Optimalizační funkce dokáže také optimalizovat a minimalizovat rotační pohyby v případě obrábění na otočném zařízení.


SURFCAM Standard Milling (3-osé frézování se 4 a 5-osým pozicováním)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Essential Milling.

3D geometrie – hrubování
SURFCAM poskytuje různé hrubovací cykly, které lze využít na drátové geometrii, plochách nebo objemových tělesech.

3D hrubování ploch a objemových těles s automatickým zbytkovým dohrubováním
SURFCAM poskytuje různé hrubovací cykly, které lze využít na plochách nebo objemových tělesech a zároveň využít funkci zbytkového dohrubování z aktuálního polotovaru.

Automatické trochoidní obrábění
Jedná se o vysokorychlostní metodu hrubování. U klasického obrábění překračuje v mnoha případech plná šířka řezu zadané stranové překrytí, přičemž může jednoduše dojít k přetížení nástroje. Využití trochoidního hrubování snižuje zatížení nástroje na neměnnou úroveň pomocí vložení obloukových pohybů do dráhy nástroje. Avšak s použitím možnosti Waveform lze dosáhnout ještě vyšší životnosti nástroje a výrazně zkrátit čas obrábění.

3D dokončování profilováním bez kontroly drsnosti
V této licenci je výška 3D profilovaní počítána na základě procenta překrytí a dráha nástroje tak může mít různou výšku drsnosti. Čistý řez může být dosažen kontrolou překrytí nástroje.

Úplné dokončování a zbytkové dokončování rovinných oblastí
Strategie pro rovinné obrábění automaticky dohledají a obrobí veškeré rovinné oblasti. Dokončování umožňuje obrobit většinu rovinných oblastí větším nástrojem a dále pokračovat s menším nástrojem pro řešení užších oblastí a rohů.

Frézování závitů
Frézování závitů je populární technika pro řezání velkých závitů děr na komponentech, vycházejících zejména z odvětví ropy, zemního plynu, elektřiny a dalších odvětví těžkého průmyslu. SURFCAM frézování závitu automaticky navrhne vstupní body a dráhy nájezdu a odjezdu. Mohou být zvýstupněny jednoprůchodové nebo víceprůchodové pohyby po spirále.

Zpětné vyvrtávání
SURFCAM poskytuje podporu zpětného vyvrtávání dlouhých otvorů a negativních úhlových vybrání. 


SURFCAM Advanced Milling (3-osé frézování se 4 a 5-osým pozicováním)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Standard Milling.

3D dokončování profilováním s kontrolou drsnosti a možností spirálového frézování
Profilování se používá pro dokončování tvarových povrchů na plochách a objemových tělesech. S použitím kontroly drsnosti, přizpůsobí dráha nástroje řez tak, aby bylo dosaženo konstantního dokončení povrchu.

Profilování negativních stěn
Jedná se o podporu profilování negativních stěn podél profilů vnějších hran.

Promítání frézovacích cyklů
Promítání umožňuje vytvořit 2D dráhu nástroje, která bude následně promítnuta na tvarovou plochu. Tato metoda je velmi užitečná pro gravírování textu a log.

Paralelní řádkování
Množství paralelních drah nástrojů je aplikováno na model pro dokončení dílu. Cyklus může být také použit pro hrubování v případě nastavení více vrstev paralelního řádkování.

Jednoprůchodové tužkové obrábění
Tužkové obrábění umožňuje uživateli začistit vnitřní rohy na dílu s použitím jednoho průchodu nástroje.

Cykly rovinného / rotačního vrtání
V této licenci jsou podporovány samostatné nebo vícenástrojové vrtací cykly prováděné v rovině nebo rotací okolo osy.

Adaptivní rychlost posuvu
Tato funkce upravuje rychlost posuvu k vyrovnání zatížení nástroje. Například v úzkých místech může být zatížení vyšší, a proto bude pracovní posuv snížen. Naopak u menšího stranového překrytí nástroje bude pracovní posuv zvýšen, čímž bude zajištěna úspora strojních časů.


SURFCAM Evo Ultimate Milling (3-osé frézování se 4 a 5-osým pozicováním)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Advanced Milling.

Podpora kontrolních ploch při profilování
Během cyklu profilování lze využít kontrolu podřezání u kontrolních ploch.

Obrábění s konstantní drsností a s detekcí zbytkového materiálu
Obrábění s konstantní drsností lze využít pro výrobu velmi jemných povrchů na velkých oblastech takových komponentů, jako jsou například formy. Dráha nástroje průběžně mění samotný průběh sledování povrchů, což má za následek rovnoměrné výšky drsnosti povrchu.

Kontrola úhlu dotyku pro dokončovací operace
Zmenšující se překrytí nástroje během obrábění s konstantní drsností dokáže zlepšit výsledný povrch, nicméně tento způsob navyšuje strojní čas. Kontrola úhlu dotyku zabraňuje překrytí drah nástrojů a obrábí pouze v kontaktních místech, které jsou definovány pomocí zadání minimálních a maximálních hodnot úhlu dotyku.


4 a 5-osé obrábění

4-Axis Simultaneous Milling (4-osé plynulé obrábění)

Modul 4-osého plynulého obrábění pro frézovací stroje nabízí pokročilé rotační obráběcí možnosti na objemových tělesech nebo plochách, mezi které patří například obrábění lopatek, vaček a klikových hřídelí s plnou 4-osou simulací stroje.

5-Axis Simultaneous Milling (5-osé plynulé obrábění)

Modul 5-osého plynulého obrábění pro frézovací stroje obsahuje veškeré funkce z modulu 4-osého plynulého obrábění a dále plné schopnosti 5-osého plynulého obrábění na objemových tělesech a plochách. 5-osé strategie obsahují možnosti obrábění bokem, víceplošné dokončování a profilování s plnou detekcí kolizí a plnou 5-osou simulací stroje.

Advanced 5-Axis Simultaneous Milling (5-osé plynulé obrábění Advanced)

Jedná se o kompletní 5-osé plynulé frézování, ve kterém se uživatel pohybuje přímo v prostředí ModuleWorks a které navíc obsahuje další možnosti tvorby drah nástrojů jako je například využití drátové geometrie nebo speciálního modulu pro boční obrábění.

Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling (5-osé plynulé obrábění Ultimate)

Jedná se o nejvyšší modul určený pro obrábění vícelopatkových těles a modelů s těžko dostupnými dutinami. Uživatel se pohybuje přímo v prostředí ModuleWorks. Pro tento modul je nutné vlastnit licenci předchozího modulu 5-osého plynulého obrábění Advanced.